• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Beskriv odontoblasternes bevægelser

-->


De bevæger sig centripetalt (midtpunktsøgende) og efterlader den dannede dentin bag sig.-->


Cellerne efterlader en udløber som optager en kanal (tubulus) i den mineraliserede dentin.-->


Dentinkanalaernes forløb er således en registering af odontoblasternes vandring, der i coronaldentin er S-formet (skyldes sammenhængning af odontoblasterne efterhånden som overfladearealet formindskes) og i roddentin lige (ingen reduktion i overfladearealet)

Hvor strækker dentinkanaler sig fra og til?

Fra DEJ til mineraliseringsfronten.

Hvor er dentinkanaler størst og hvor er de tyndest?

Størst nær pulpaTyndest nær DEJ.

Hvad er intratubulær dentin?

- Dentin der findes i væggene af dentinkalerne


- Er højt mineraliseret


- Fremkommet ved at odontoblastudløberne er skrumpet i tykkelse som dentindannelsen har skrift frem.

Hvad er intertubulær dentin?

Dentin mellem dentinkanalerne

Med hvilke tilvækst aflejres dentinmatrix pr dag?

4 mikrometer pr dag

Ved grænsen mellem hver daglig tilvækst ses fine ændringer i orienteringen af de kollagene fibre. Svarende til en 5-dags cyklus ses en mere udtalt ændring i de kollagene fibres orientering. Hvordan viser en 5-dags tilvækst sig i LM?

Som von Ebners (tilvækstlinjer) pga. dentindannelsen + mineraliseringen sker med skiftende intensitet.

Med hvor stor en hastighed mineraliseres organisk matrix?

Med hastighed på 2 mikrometer/ 12 timer.

Hvorfor opstår accenturede tilvækstlinjer/Owen konturlinjer og intergobulær dentin?

Pga. mangelfuld eller uregelmæssig dentindannelse.

Hvad er Tomes kornlag?

- Overfladedentin mod cementlaget (dvs. i roden)


- Fint granulært område.