• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Biodeversiteit

Alle lewende dinge op planeet aarde

Biosfeer

Onderhou lewe. Atmosfeer,litosfeer,hidrosfeer

Atmosfeer bestaan uit?

Koolstofdioksied,suurstof,waterdamp asook gespesialliseerde molekules soos osoon ( O3).

Die hoofstreke van die atmosfeer ( van buite af )

Eksosfeer ,termosfeer, mesosfeer, stratosfeer, troposfeer

7 lewens prosesse

Voeding . Groei. Bewrging. Uitskeiding. Voortplanting. Selrespirasie. Sensitiwiteit.

Hetotroof

Kry voedsel van ander plante of diere af

Outotroof

Organisme wat voedsame organiese stowwe uit eenvoudige stowe soos koolstofdioksied kan maak

Watersiklus

1. Neerslag


2. Loop na damme,mere of riviere


3. Akkumulasie (vloei by die see in)


4. Verdamp ,kondenseer,transpireer


5. Kondensasie ( wolke vorm )


6. Neerslag

Funksie van water

1. Chemiese reaksies wat in plante en diere plaasvind


2. Vervoermiddel in die liggame van plante en diere


3. Is n tuiste vir baie diere


4. Is n steun


5. Warmte reguleerder


6. Versprei sade en vrugte


7. Bestuiwing en bevrugting by waterplante

Waaruit bestaan die grond

Verweerde rots ( sand ), water, dooie plante en diere, grondorganismes.


3 tipes grond: leem- klei- en sanderige grond.

Hoekom is grond so belangrik

1. Anker plek vir plantwortels


2. Verskaf voedingstowwe


3. Plante kry water uit die grond


4. Plantwortels het lug nodig


5. Sade het grond nodig om te ontkiem


6. Habitat vir diere

Biodeversiteit ( 3 vlakke )

1. Spesies van plante,diere en mikro organismes


2. Verskillende ekosisteme


3. Die gene binne n spesie

Carl Linnaeus

Ordelike stelsel vir die klassifaksie van organismes. Het Latyn gebruik.


Die groepe/ taksons is as volg ( groot na klein)


Ryk, filum, klas, orde, familie, genus, spesie