• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad består myofibriller af?

Myosin (tykke filamenter)


Actin (tynde filamenter)

Hvad kaldes synapsen mellem en motorneuron og en musklefiber?

Neuromuscular junction / motorisk endeplade

Er troponin og tropomyosin del af aktin filamenter eller myosin filamenter?

Aktin

Hvad er en "cross-bridge"?

Når et myson-hoved binder sig til actin.

Hvilken neurotransmitter er til stede ved muskelkontraktion?

Acetylcholin

Hvad kaldes enzymet, der nedbryder acetylcholin efter, at det har stimuleret muskelkontraktionen?

Acetylcholinesterase

Hvilken proces er creatine phosphate med i?

Omdannelsen af ADP til ATP

Hvad snakker man om, når man siger tærskels-stimuli?

Mængden af stimuli, der skal til før en isoleret muskelfiber reagerer.

Hvad kaldes kontraktionensresponsen af en enkelt muskelfiber til en enkelt impuls?

Twitch s. 198 Holes

Hvad kaldes perioden mellem stimulationen og kontraktionen af en muskelfiber?

Latente periode