• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

beskriv principperne i PCR

En enzymatisk betinget cyklisk amplicifering af et udvalgt segment af et givet DNA-molekyle.


tre trin: denaturering, annealing og elongering.


Der bruges syntetiske primere til at initerere DNA-syntese. hhv. forward og reverse primere. primerne baseparrer med de sekvenser på template, så kun det ønskede segment amplificeres.


primer, DNA tamplate og dNTP tilsættes sammen med termostabil DNA-polymerase.


denaturering sker ved høj temperatur (95) temp. sænkes og primere binder sig (annealing) temp hæves til 75 og elongering sker.


cyklusen gentages ca. 30 gange, hvor den ny synteriserede streng virker som template.

Beskriv principperne ved RT-PCR

En variant af PCR, men her RNA udgangspunkt for analysen, og enzymet som anvendes er en rervers transkriptase. dvs. en DNA-polymerase, som bruger RNA som template.


Denne metode anvendes, hvis man vil undersøge fejlsplicing (exon skipping, intron retention).


Total-RNA (mRNA, tRNA, rRNA) reverstranskriberes til DNA - som nu kaldes cDNA.


Herfra kan man lave en alm. PCR eller en qPCR (Real time el. kvantitaviv PCR).

Beskriv principperne ved qPCR

Her undersøger man genekspressionsniveauet.


ved qPCR kan man beregne udgangskoncentrationen af template-DNA, hvis man bruger cDNA (dvs. der skal forudgået være lavet en RT-PCR) som template kan man påvise defekt genekspression som følge af variation i promoterregion eller i enhancer/silencer-region

Beskriv principperne ved restriktionsenzymer

et Reskriktionsenzym er et protein, som specifikt genkender en bestemt basesekvens (ofte 4-8 bp langt) i dobbeltstrenget DNA. enzymet kløver DNA molekylet i begge ender tæt ved den genkendelsessekvensen.


DNA spaltes derved i specifikke fragmenter.


ved kløvning efterlades DNA- fragmenterne enten med 3' overhæng, 5' overhæng eller blunt ends.


reskriktionsenzymet kan ikke kløve, hvis DNA strengen er methyleret.

Beskriv princippet ved hetoroduplex

Hvis en person er heterozygot for en variant fx. SNP, vil det give to forskellige PCR produkter.


i PCR- teknikken denatureres og renatureres produktet, vil der dannes to forskellige homoduplexer (DNA-duplexer med fuldt komplimentære DNA-streng) og en heteorduplex, når strenge fra de to forskellige alleller hybridiserer og danner en næsten perfekt dobbeltstreng.


Disse vil være resistense overfor restriktionsenzymer.


Teoretisk set vil halvdelen af PCR-produkterne ende som heteroduplexer. da kun homoduplekser kløves vil kløvningsprodukterne kun udgøre 25% mod de umiddelbart 50% af den samlede mængde PCR-produkt.