Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad er lipider en fælles betegnelse for?

Alle upolære molekyler der er fedtopløselige, men ikke vandopløselige.

Hvad er en fedtsyre?

En organiske syrer, der består af lange, uforgrende kæder af kulstofatomer med en carboxylsyregruppe i den ene ende

Hvad er en carboxylsyrer?

COOH -

Hvad er triglycerider?

3 fedtsyrer hæftet på et glycerolmolekyle

Hvad bruges triglycerider til i kroppen?

Energioplagring

Hvilken funktion har cholesterol?

Det indgår i og vedligeholder cellemembranen

Hvad ses her?

Hvad ses her?

En fedtsyre

Hvad ses her?

Hvad ses her?

En triglycerid

Hvilken betydninger har dobbeltbindingerne i fedtsyrekæderne i en triglycerid?

Hvilken betydninger har dobbeltbindingerne i fedtsyrekæderne i en triglycerid?

Ingen dobbeltbindinger mellem C-atomerne, betyder at de er satureret med hydrogenatomer. Derfor er det en satureret fedtsyre. Er der dobbeltbindinger er C-atomerne ikke satureret med hydrogenatomer, så fedtsyren er usatureret.

Hvordan kan man se forskel på om et fedtstof er satureret eller usatureret?

Saturerede fedtmolekyler er lettere at pakke, da de er lige. Derfor vil satureret fedt være fast ved stuetemperatur. Usaturerede fedtmolekyler har knæk på kulstofkæderne, derfor kan de ikke pakke lige så tæt. Det betyder at usatureret fedt ofte vil være flydende ved stuetemperatur

Hvad ses her?

Hvad ses her?

Et glycerol-molekyle

Hvad ses her?

Hvad ses her?

Tre fedtsyrer

Når en glycerol og 3 fedtsyrer reagere, hvad dannes så som overskudsprodukt?

Når en glycerol og 3 fedtsyrer reagere, hvad dannes så som overskudsprodukt?

3 H2O molekyler

Hvad består en fosforlipid af?

2 fedtsyrer bundet på et glycerolmolekyle, bundet på en fosfatgruppe.

Hvilke egenskaber er særlige ved fosforlipider?

Deres fedtsyrehale er hydrofob, mens hovedet af fosfor og glycerol er hydrofilt

Forklar ud fra billedet hvordan navngivning af fedtsyrer (eksempelvis omega-3-fedtsyrer) sker

Forklar ud fra billedet hvordan navngivning af fedtsyrer (eksempelvis omega-3-fedtsyrer) sker

C-atomerne tættest på COOH benævnes alfa, dernest beta og gamma. Det sidste C-atom (længst væk fra COOH) kaldes omega. Har man en omega-3-fedtsyre, er der en dobbeltbinding på C-atom 3 og 4.

Hvilken funktion har kulhydrater?

Energioplagring og produktion. Det indgår i DNA og RNA. Kulhydrater på overfladen af celler virker som genkendelsesmolekyler

Hvad hedder den mest simple form for kulhydrat?

Stivelse

Hvad er forskellen på monosakkarider, disakkarider og polysakkarider?

Antallet af pentoser der danner det

Hvad er den generelle formel for en kulhydrat?

Hvad består et enzym af?

Polypeptider

Hvad er et enzyms funktion?

At sænke aktiveringsenergien i en reaktion, så reaktionen forløber hurtigere med et mindre forbrug af energi

Hvad siger man at et enzym gør ved en proces?

Det katalysere processen

Hvad er et substrat?

Det molekyle der omdannes af et enzym

Hvor binder substratet sig til enzymet?

Enzymets aktive center

Hvad dannes der når substratet binder sig til enzymet?

Et enzymsubstrat-kompleks

Hvad dannes der af enzymsubstrat-komplekset?

En overgangsform. Substratet ændrer sig så det passer til enzymet med ladning, struktur og polaritet.

Beskriv hvad der inde for enzymkinetic menes med "induced fit"

Et substrat binder binder sig til enzymet. Enzymet ændrer form, hvilket tvinger substratet til at ændre konformation. Enzymet slipper så efter reaktionen, så de eller det nye substrat frigives, hvorefter enzymet ændrer form tilbage igen.

Hvad er det aktive center i et enzym?

Det er det katalytiske område, det er her det substratbindede område findes

Hvad er gældende for proteiner, i forhold til kroppens behov for næring?

Kroppen kan kun nedbryde proteiner, den kan ikke selv danne de aminosyrer, der er nødvendige for at opbygge proteiner igen. De skal derfor indtages med kosten

Hvad er gældende for kulhydrater, i forhold til kroppens behov for næring?

De indtagne kulhydrater nedbrydes til glukose-6-fosfat, der omdannes til pyruvat eller glykogen. Når først kulhydrater er omdannet til pyruvat eller glykogen, kan der ikke dannes kulhydrater. Det er derfor nødvendigt at indtage kulhydrater med kosten.

Hvad er gældende for lipider, i forhold til kroppens behov for næring?

Fedt omdanes vi fedtsyresyntesen til acetyl-CoA, men modsat fra kulhydrater og proteiner, kan acetyl-CoA godt omdannes til fedt igen via lipogenesen. Dog skal essentielle fedtsyrer indtages med kosten, da de ikke kan dannes i kroppen.

Hvordan kan der dannes polysakkarider fra indtaget protein?

Protein nedbrydes til nitrogenholdige stoffer, der omdannes til pyruvat. Pyruvat kan via gluconeogenesen omdannes til glucose-6-fosfat, der via glycogenesen kan omdannes til glycogen

Hvad er glykogen?

Et forgrenet molekyle sammensat af mange glukoseenhedder

Hvordan dannes glykogen?

Glukose -> glukose-6-fosfat -> glukose-1-fosfat -> UDP-glukose -> glykogen

Hvordan syntetisere cellen triglycerider?

Via lipogenesen eller fedtsyresyntesen

Hvad sker der i fedtsyresyntesen?

Der dannes fedtsyrer. 3 fedtsyrer sættes sammen med et glycerolmolekyle via esterbindinger.

For at der kan dannes esterbindinger mellem de tre fedtsyrer og glycerolen, skal der tilføres ATP. Hvorfra leveres denne energi?

Fedtsyreren aktiveres til fedtacyl-CoA, under forbrug af ATP. Efterfølgende fraspaltes CoA, hvilket frigiver energien til dannelsen af esterbindingerne mellem fedtacylel og glycerol

Hvordan kan palmitat modificeres?

Ved elongering eller ved dobbeltbindinger

Hvad er forskellen på linolsyre og linolensyre?

Der er 3 dobbeltbindinger i linolensyre, og kun 2 i linolsyre

Hvad ses her?

Hvad ses her?

Hvad ses her?

Hvad ses her?

Når kroppen nedbryder ethanol, foregår det via to enzym-systemer. Hvilke to?

Alkoholdehydrogenase og det mikrosomale ethanoloxiderende system (MESO).

Hvad er der fælles for dem?

At de via to trin omdanner ethanol til acetat

Hvad sker der med acetaten, der dannes fra ethanol?

Det sendes med blodet til musklerne, hvor det aktiveres til acetyl-CoA og forbrændes i citratcyklus

Hvad sker der i omsætningen af ethanol via alkoholdehydrogenasen?

Ethanol oxideres til acetataldehyd i cytosol. oxidationen er katalyseret af alkoholdehydrogenase. Acetataldehyden oxideres til acetat, katalyseret af aldehydedehydrogenase

Hvor findes aldehydedehydrogenase i cellen?

Mitonkindrielt hvor størstedelen findes og en cytosolær isofrom.

I begge trin af omsætningen af ethanol via alkoholdehydrogenase dannes der et overskudsprodukt, hvilket?

NADH + H+

Hvordan omsættes ethanolen via det mikrosomale ethanoloxiderende system (MESO)?

Omsætning via MESO foregår i leverens sER, og sker via cytokrom P450-enzymer. Ethanol oxideres til acetataldehyd, katalyseret af Cytokrom P450-enzymsystemer. Det sker med forbrug af NADPH + H+. Acetataldehyd katalyseres til acetat af enzymet aldehyddehydrogenasen, hvor der dannes NADPH + H+.

Hvornår træder MEOS systemet ind, i omsættelsen af ethanol?

Kun ved store mængder alkohol, da MEOS har lavere affinitet for ethanol, end alkoholdehydrogenasen

Når acetat når ud til musklerne skal det aktiveres, for at kunne metaboliseres. Hvordan sker denne aktivering?

Acetat kobles på CoA-SH, katalysere af acetyl-CoA-syntetasen (ASC) under forbrug af 2 ATP.

Det acetat der findes i hepatocytternes mitokondrium kan ikke omsættes til acetyl-CoA, pga. for højt NADH/NAD+ ratio. Hvor eksporteres det hen for at løse det problem?

Cytosol