• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad hedder kranie på latin?

Cranium

Hvad hedder underkæben på latin?

Mandibula

Hvad hedder kravebenet/nøglebenet på latin?

Calvicula

Hvad hedder brystbenet på latin?

Sternum

Hvad hedder ribben på latin?

Costa

Hvad hedder rygsøjlen på latin?

Columna vertebralis

Hvad hedder korsbenet på latin?

Os sacrum

Hvad hedder halebenet på latin?

Os coccygis

Hvad hedder hoftebenet på latin?

Os coxae

Hvad hedder skambenet på latin?

Os pubis

Hvad hedder overarmsknoglen på latin?

Humerus

Hvad hedder spolebenet på latin?

Radius

Hvad hedder albuebenet på latin?

Ulna

Hvad hedder håndrodsknoglerne på latin?

Ossa carpi

Hvad hedder mellemhåndsknoglerne på latin?

Ossa metacarpi

Hvad hedder fingerknoglerne på latin?

Phanlanges (ossa digitorium)

Hvad hedder Lårbenet på latin?

Femur

Hvad hedder knæskallen på latin?

Patella

Hvad hedder skinnebenet på latin?

Tibia

Hvad hedder lægbenet på latin?

Fibula

Hvad hedder fodrodsknoglerne på latin?

Tarsus

Hvad hedder mellemfodsknoglerne på latin?

Metatarsus

Hvad hedder tåknoglernerne på latin?

Phanlanges (ossa digitorium)

Hvad er uægte led?

Knogleender forbundet ved støtte, har 3 eller flere frihedsgrader

Hvad er ægte led?

Knogleender der er forbundet via en ledhule, de har 1, 2 eller 3 frihedsgrader

Hvordan inddeles ugæte led?

Syndesmoser, primære sychondroser og sekundære synchondroser

Hvad er syndesmoser?

Ledbånd, der har fri bevægelighed

Hvad er primære synchondroser?

Permanente led, der består af hyalinbrusk

Hvad er sekundære synchondroser?

Et led af to knogleender adskilt af en tyk skive støttevæv, forbundet til hver knogle med en tynd skive af hyalin brusk. Der er en viskøs kerne i støttevævsskiven.

Hvad kaldes ægte led?

Synoviale led

Hvilke led består af ledhulen, cavitas articualris, ledbrusken, cartilago articularis, ledkapsel og capsula articularis og ledvæske?

Synoviale led

Nævn de 6 salgs synoviale led

Glideled, hængselled, drejeled, saddelled, ellepsoidled og kugleled

Hvilke egenskaber har et glideled?

3 frihedsgrader, 2 parallelforskydninger og 1 rotation

Et eksempel på et glideled?

Fod- og håndrodsknoglerne

Hvilke egenskaber har et hængselled?

1 frihedsgrad

Eksempler på hængselled?

Albueledet og de yderste fingerled

Hvilke egenskaber har et drejeled?

1 firhedsgrad, bevægelsen foregår om én akse

Eksempler på drejeled?

Ledet mellem radius og ulna

Hvilke egenskaber har et saddelled?

2 frihedsgrader, ledflader er konvekse/konkave

Eksempler på saddelled?

Tommelfingerens rodled / articulatio carpometacarpalis pollicis

Hvilke egenskaber har et ellepsoidled?

2 frihedsgrader

Eksempler på ellepsoidled?

Articulatio atlante-occipitalis og articulatio radiocarpalis

Hvilke egenskaber har et kugleled?

3 frihedsgrader, utallige mulige akser

Eksempler på kugleled

Skulderledet og hofteledet

Hvilket led ses her?

Hvilket led ses her?

Glideled

Hvilket led ses her?

Hvilket led ses her?

Hængselled

Hvilket led ses her?

Hvilket led ses her?

Drejeled

Hvilket led ses her?

Hvilket led ses her?

Ellepsoidled

Hvilket led ses her?

Hvilket led ses her?

Saddelled

Hvilket led ses her?

Hvilket led ses her?

Kugleled

Hvilkefunktioner har knogler?

Stabilitet samt beskyttelse af kroppens organer. Tilhæftnings- og udspringssted for muskler. Vægtstænger for musklernes arbejde. Depot for calcium og fosfat. Dannelse af røde og hvide blodlegemer i knoglemarven.

Hvordan skelnes der i knoglemarven?

Der skelnes mellem rødt og gult knoglemarv

Hvilken udvikling sker der i knoglemarven fra barn til voksen?

Hos børn ses primært rødt knoglemarv, der med alderen udskiftes til gult knoglemarv.

Hvor findes den røde knoglemarv hos voksne?

Hvis man giver en person shorts, t-shirt og hue på, vil tøjet dække de områder det findes

Hvad dannes i knoglemarven?

Erytrocytter og leukocytter

Hvor i knoglen dannes erytrocytterne?

Tæt på de kar de kar knoglen indeholder

Hvor i knoglen dannes leukocytter?

Langt fra de kar knoglen indeholder

Hvilket system tillader knoglen at frigive eller bibeholde calcium?

Parathyroideahormon, PTH-systemet.

Hvordan fungere PTH systemet?

Lavt Ca indhold i blodt betyder at thyroidea udskiller PTH, der får tarmen til at optage mere Ca, renes tilbageholder mere Ca og balancen mellem osterblasterne og osteoclasters nedbrydning og opbygning, ændres så der frigives Ca. Højt Ca indhold virker omvendt.

Hvor mange knogler består den voksne krop af?

206

Hvad er følgende funktioner for:
Bevægelse
Beskytter organer
Respiration
Indgår i venepumpen
Giver struktur i bækkenet
Polstrer og beskytter skelettet
Deltager i temperaturregulation

Muskler

Hvad er kriteriet for at en muskel kan skabe bevægelse?

Den skal hæfte på 2 knogler

Hvad kaldes det sted en muskel har udspring?

Orgio

Hvad kaldes det sted en muskel har tilhæftning?

insertion