Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

m. szeroki szyi

platysma


1.od podstawy żuchwy (guzek bródkowy do 1 zęba trzonowego) do tkanki podskórnej wzdłuż lini łączącej chrząstkę 2 żebra z wyrostkiem barkowym łopatki


2. unosi skórę i tkankę podskórną szyi


3. tętnica twarzowa i gałęzie tętnicy podobojczykowej


4. nerw twarzowym. mostkowoobojczykowosutkowy

sternocleidomastoid


1.rękojesć mostka, koniec mostkowy obojczyka do wyrostka sutkowatego


2. zginanie głowy ku tyłowi, pochylanie głowy, skręcanie twarzy, przy ustalonej głowie -> unosi mostek


3.tętnica szyjna zewn. i podobojczykowa


4. gałąź zewnętrzna nerwu dodatkowego, C2-C3 ze splotu szyjnego

m. mostkowo- gnykowy

sternohyoid


1.rękojeść mostka, torebka stawu mostkowo-ob i koniec mostkowy obojczyka do kości gnykowej


2. obniża kość gnykową


3. tętnica szyjna zewnętrzna


4. C1-C3 z pętli szyjnej

m. łopatkowo- gnykowy

omohyoid


1. brzusiec dolny od górnego brzegu łopatki i więz. poprzecznego łopatki górnego, brzusiec górny do kości gnykowej


2. pociąganie ku tyłowi i dołowi kości gnykowej


3. gałąź podgnykowa t. tarczowej górnej oraz tętnica szyjna powierzchowna


4. C1-C3 z pętli szyjnej

m. mostkowo- tarczowy

sternothyroid


1. tylna pow. rękojeści mostka, torebka stawu mostkowo-ob i chrząstka 1 żebra do kresy skośnej chrz. tarczowatej


2. obniżanie chrz. tarczowatej


3. tętnica szyjna zewnętrzna: gałąź nad i poddgnykowa


4. C1-C3 z pętli szyjnej

m. tarczowo- gnykowy

thyrohyoid


1. kresa skośna chrz tarczowatej do trzonu kości gnykowej


2. unosi chrz. tarczowatą, obniża k. gnykową


3. tętnica szyjna zewn:: gałąź nad i podgnykowa


4. C1-C2 z pośrednictwem gałęzi nerwu podjęzykowego

m. dźwigacz gruczołu tarczowego

levator of thyroid


1. między k.gnykową lub chrz. tarczowatą a torebką gruczołu tarczowegom. pochyły przedni

scalenus anterior


1.guzki przednie wyrostków poprzecznych C3-C6 do guzka mięśnia pochyłego przedniego


2.zgięcie kręgosłupa szyjnego ku przodowi lub bocznie lub uniesienie żeber (pomocnicze wdechowe)


3. tętnica szyjna wstępująca, szyjna głęboka, kręgowa i tarczowa dolna


4. C6-C7

m. pochyły środkowy

scalenus medius


1. boczny brzeg bruzdy nerwu rdzeniowego wszystkich kręgów szyjnych do górnej pow żebra 1


2.zgięcie kręgosłupa szyjnego ku przodowi lub bocznie lub uniesienie żeber (pomocnicze wdechowe)


3. tętnica kręgowa, szyjna głęboka i poprzeczna szyi


4.C2-C8

m. pochył tylny

scalenus posterior


1. od guzków tylnych wyrostków poprzecznych C4-C7 do pow. górnej żebra 2


2.zgięcie kręgosłupa szyjnego ku przodowi lub bocznie lub uniesienie żeber (pomocnicze wdechowe)


3. tętnica szyjna głęboka i porzeczna szyi


4.C8m. pochył najmniejszy

scalenus minimus (niestały)


1. między wyrostkiem poprzeczym C6 lub C7 a osklepkiem opłucnej

m. długi szyi

longus colli


1. a) część pionowa od trzonów kręgów C2-C4 do trzonów C6-Th3


b) część skośna dolna od trzonów C1-C3 do guzków przednich C5-C6


c) skosnej górnej od guzków przednich wyrostków poprzecznych C2-C5 do guzka przedniego kręgu szczytowego i trzonu obrotowego


2. zgięcie kręgosłupa szyjnego ku przodowi lub zgiannie szyi w bok


3. tętnica szyjna głęboka i tętnica kręgowa


4. C2-C8

m. długi głowy

longus capitis


1. guzki przednie C3-C6 do części podstawnej kości potylicznej (po bokach guzka gardłowego)


2. zgina głowę ku przodowi i bokowi


3.tętnica gardłowa wstępująca i kręgowa


4.C1-C4

mięśnie międzypoprzeczne szyi

intertransversarii anteriores cerivicis


1.między guzkami przednimi sąsiadujących kręgów szyjnych


2. zginają kręgosłup bocznie


3.tętnica kręgowa


4.C1-C8

m. prosty przedni głowy

rectus capitis anterior


1.część boczna kręgu szczytowego do części podstawnej kości potylicznej


2. współdziała z mięśniami długimi szyi


3.tętnica gardłowa wstępująca i kręgowa


4. gałęzie slotu szyjnegom. prosty boczny głowy

rectus capitis lateralis


1.wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego do wyrostka szyjnego kości potylicznej


2. zginanie boczne głowy


3.tętnica kręgowa


4.C1