• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

m. żwacz

masseter muscle


1. wyrostek jarzmowy szczęki (wzdłuż łuku jarzmowego) do guzowatości żwaczowej


2. unoszenie żuchwy


3.tętnica szczękowa, twarzowa i skroniowa powierzchowna


4. nerw żwaczowy (V3)

m. skroniowy

temporalis muscle


1. dół skroniowy (od kresy skroniowej dolnej) do wyrostka dziobiastego żuchwy


2. unoszenie i cofanie żuchwy


3. tętnica szczękowa i skroniowa powierzchowna


4. nerwy skroniowe głębokie (V3)

m. skrzydłowy boczny

lateral pterygoid muscle


1. głowa górna do powierzchni podskroniowej skrzydła większego k. klinowej, głowa dolna do wyrostka skrzydłowatego do torebki stawy skroniowo- żuchwowego i dołka skroniowego wyrostka kłykciowego zuchwy


2. wysuwanie żuchwy lub ruchy na boki


3. tętnica szczękowa


4. nerw skrzydłowy boczny (V3)

m. skrzydłowy przyśrodkowy

medial pterygoid muscle


1. część głęboka w dole skrzydłowym, część powierzchowna na guzie szczęki i wyrostku piramidowym k. podniebiennej do guzowatości skrzydłowej


2. unoszenie i wysuwanie żuchwy


3. tętnica szczękowa


4. nerw skrzydłowy przyśrodkowy (V3)

m. dwubrzuścowy

digastric muscle


1. brzusiec przedni do dołu dwubrzuścowego, a tylny do wcięcia sutkowego


2. unoszenie k. gnykowej i nasady języka lub wspomaganie obniżania i cofania żuchwy


3.tętnica twarzowa, potyliczna i uszna tylna


4.brzusiec przedni- nerw żuchwowo- gnykowy (V3), brzusiec tylny- gałąź dwubrzuścowa (VII)

m. rylcowo- gnykowy

stylohyoid muscle


1. od nasady wyrostka rylcowatego do k. gnykowej (rozdwaja się i obejmuje ścięgno śródbrzuścowe m. dwubrzuścowego)


2.pociąganie ku tyłowi i unoszenie k. gnykowej


3.tętnica twarzowa, potyliczna i uszna tylna


4. gałąź dwubrzuścowa (VII)

m. żuchwowo- gnykowy

mylohyoid muscle


1. od kresy żuchwowo- gnykowej do k. gnykowej


2. unoszenie k. gnykowej lub obniżanie żuchwy


3. tętnica szczękowa, twarzowa i językowa


4. nerw żuchwowo- gnykowy (V3)

m. bródkowo- gnykowy

geniohyoid


1. kolec bródkowy do trzonu k. gnykowej


2. unoszenie k. gnykowej, wspomaga obniżanie żuchwy


3. tętnica językowa


4. pierwszy nerw rdzeniowy C1 biegnący z nerwem podjęzykowym