Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back

M. Okrężny Ust

M. Orbicularis Oris


Pars Labialis, Pars Marginalis

M. Jarzmowy

M. Zygomaticus

M. Dźwigacz Nosowo-Wargowy

M. Levator Nasolabialis

M. Dźwigacz Wargi Górnej

M. Levator Labii Superioris

M. Kłowy

M. Caninus

M. Obniżacz Wargi Górnej i Dolnej

M. Depressor Labii Superioris et Inferioris

M. Policzkowy

M. Buccinator


Pars Molaris, Pars Buccalis

M. Okrężny Oka

M. Orbicularis Oculi


Pars Orbitalis, Pars Palpebralis

M. Żwacz

M. Masseter


Pars Superficialis et Profunda

M. Skroniowy

M. Temporalis

M. Skrzydłowy Boczny

M. Pterygoideus Lateralis

M. Skrzydłowy Przyśrodkowy

M. Pterygoideus Medialis

M. Dwubrzuścowy

M. Digastricus


Venter Rostralis et Caudalis

M. Skośny Doczaszkowy i Doogonowy Głowy

M. Obliquus Capitis Cranialis et Caudalis

M. Płatowaty Głowy

M. Splenius Capitis

M. Długi Głowy

M. Longus Capitis

M. Płatowaty Szyi

M. Splenius Coli

M. Pochyły Środkowy

M. Scalenus Medius

M. Pochyły Dogrzbietowy

M. Scalenus Dorsalis

M. Mostkowo-Gnykowy

M. Sternohyoideus

M. Mostkowo-Tarczowy

M. Sterno-Thyroideus

M. Łopatkowo-Gnykowy

M. Omohyoideus

M. Zębaty Dogrzbietowy Doczaszkowy

M. Serratus Dorsalis Cranialis

M. Zębaty Dogrzbietowy Doogonowy

M. Serratus Dorsalis Caudalis

M. Erector Spinae

Biodrowo-Żebrowy, Najdłuższy, Kolcowy

M. Biodrowo-Żebrowy

M. Iliocostalis


Lumborum, Thoracis, Cervicis

M. Najdłuższy

M. Longissimus


Lumborum, Thoracis, Cervicis, Atlantis, Capitis

M. Kolcowy

M. Spinalis


Thoracis, Cervicis

M. Półkolcowy

M. Semispinalis


Thoracis, Cervicis, Capitis


(Capitis-> dwubrzuścowy, złożony)

M. Dwubrzuścowy Szyi

M. Biventer Cervicis

M. Złożony

M. Complexus

Mm. Międzyżebrowe Wew. I Zew.

Mm. Intercostales Interni et Externi

Mm. Podżebrowe

Mm. Subcostales


(Międzyżebrowe Wew.)

M. Prosty Klatki Piersiowej

M. Rectus Thoracis

M. Prosty Brzucha

M. Rectust Abdominis

M. Skośny Zewnętrzny Brzucha

M. Obliquus Abdominis Externus

M. Skośny Wewnętrzny Brzucha

M. Obliquus Abdominis Internus


(-> M. Dźwigacz Jądra - M. Cremaster)

M. Poprzeczny Brzucha

M. Transversus Abdominis

M. Przyusznicowo-Małżowinowy

M. Parotideoauricularis