Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Maxaad dhareemeysaa?
What are your symptoms? / What do you feel?
Wadne garaaciisa
Heart rate; heart beat
Ka cabbursan
To be congested
Finan bey u eegyihiin
It looks like a rash
Cuncun
Itchy
Waan iska fiican
I'm so so
Neef(ta)
Asthma
Luloon
To be sleepy
Qufac(a)
Cough
Xaako(da)
Phlegm
Xubso
To make sure
Xummaddaada / xaraaraddaada waa meeqa?
What's your temperature?
Sambabo(da)
Lungs
Tan iyo goorma?
Since when?
Buko
To be sick
Jirro (Jirranahay)
To be sick
Xanuun
To be hurt / To be sick
Kalkaaliye(ha)
Nurse
Kalkaaliso(da)
Female Nurse
Dhawaac
To be injured
Dhiig(ga)
Blood
Kor(ka)
Skin; on top of
Jir(ka)
Body; Skin
Xuub(ka)
Skin
Harag(ga)
Skin
Febre(ga)
Fever
Dhiigkor(ka)
High blood pressure
Dhiig baa hoos jiro
Low blood pressure
Cudur(ka)
Disease
Sonkorow(ga)
Diabetes; Blood sugar
Maqaar(ka)
Skin
Waxaba iga soo yacay
Rash
Finan(ka)
Rash; pimple; bug bite
Hurgun(ka)
Infection
Wadnexanuun
Heart Disease; Heart attack
Madaxxanuun
Headache
Durey(ga)
Flu; cold
Hargeb(ka)
Flu; cold
Gariir(ka)
Chills
Xaada i kacday
Goosebumps
Cancerka sambabka
Lung cancer
Wax bukaan eegto ah meelahaan ma ka dhow yihiin?
Is there a clinic/hospital near here?
Bukaan-eegtada ugu dhow xagge ku taallaa?
Where is the nearest clinic/hospital located?
Dhakhtar xaggee ka heli karaa?
Where can I get a doctor?
Sidee ayaan isbitaalka ku tegi karaa?
How can I get to the hospital?
Fadlan isbitaalka ku tegi karaa?
How can I get to the hospital?
Fadlan isbitaalka ma i geyn kartaa?
Would you take me to the hospital please?
Aad ayaa u xanuunsanahay.
I am very sick
Fadlan dakhtarka i gee.
Please take me to the doctor / hospital.