• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Atferdsstrategien (5)
1. Atferdsdefinisjon
2. Direkte observasjon
3. Reliabilitet & Sosial validitet
4. Teste behandlingen (N=1 design)
5. Visuell analyse
Autokliter
Modifiserer effekten på lytterens atferd.
Under kontroll av primær verbal atferd hos snakker selv

"Heng ham ikke vent til jeg kommer"
Deskriptiv Autoklit
Kilde til egen (verbal) atferd med betydning for lytters atferd
Styrke.

Jeg tror.. jeg mener... jeg vet...
Det ligger en død rotte der desverre / gudskjelov
Autoklitiske mands
Baner veien for det neste..

"Hør etter nå, dette kommer på eksamen..."
"Hysj!"
Kvalifiserende autokliter
Negasjoner/ påstander. Indikasjon på grad av ekstensjon. Trykk.
"Nei, det er ikke en død rotte" (negasjon)
"Jo det ligger en død rotte der" (påstand)
"en slags, en form for" (ekstensjon)
Negasjon (kvalifiserende autoklit)
"Nei, det er ikke en død rotte"
Påstand (kvalifiserende autoklit)
"Jo det ligger en død rotte der"
Ekstensjon (kvalifiserende autoklit)
"en slags, en form for" + Metaforer (kallenavn)
Kvantifiserende Autoklit
Sier noe om antall, hvor mange... med effekt på lytters oppfattelse

"Alle vet jo det"/ "Noen gjør sånn"
Syntaks (autoklit)
Rekkefølgen av ord der dette har effekt på lytter.

Det står en rød bil på tunet/ På tunet en rød bil står
Dagligtale vs. poetisk aften
Mand
Når du ber om noe (uavhengig av deprivasjon)
Baseline
Det operante nivået av måleatferden som naturlig ligger der.
Tas for å kunne si noe om effekten av tiltaket.
Retrospektiv baseline
Når det alltid skjer og når det aldri skjer
Stabil trend (baseline)
1. Minst tre punkter på samme nivå.
2. Stabilt økende trend (motsatt av behandlingseffekten)
3. Stabilt synkende trend (motsatt av behandlingseffekten)

NB: Sykliske forhold kan allikevel være stabile
Conjugate reinforcement
Sammenheng ml. dimensjon ved responsen og dimensjon ved konsekvens.

Når økt forsterkermengde gir økt respons.
Eks: skru opp lyden på stereo
2 Typer design
1. N=1 (enkeltsubjekt design)
2. Gruppedesign

Avhengig av forskningsspm. Evaluering av behandlingseffekt kan være problematisk i N=1.
Law of Effects
Thorndikes teori om at atferd påvirkes av sine konsekvenser. Konsekvensene er avgjørende for om en atfed gjentas. (Operant betinging)
Eksperimentell kontroll (3)
1. Effekten kommer fort
2. Størrelsen av effekten er betydelig
3. Høyt antall replikasjoner med likt utfall
Ekstinksjon etter positiv forsterkning
Forsterker leveres ikke lenger
Ekstinksjon etter negativ forsterkning
Du unnslipper ikke (habituering)
Intermitterende forsterkning
Lotto, Spilleautomater

Alle skjemaer bortsett fra kontinuerlig forsterkning
Straff
Prosedyren der atferd følges av stimulus som reduserer atferden
Primær straffer
Enhver straff som mister sin effektivitet utelukkende gjennom midlertidig metning
Sukksessiv tilnærming
Enhver atferd som likner målatferden i en shaping prosedyre
Betinget straff
En straffer som mister sin effektivitet permanent gjennom uparrede presentasjoner
Generalisering
Når en atferd forekommer i nærheten av en ny stimulus
Diskriminativ stimulus for straff (SP)
En stimulus som foranlediger atferd og signaliserer at atferden vil straffes
Imitasjonstrening
1. Læreren demonstrerer (imitative stm)
2. Elev utviser imitasjonsatferd
3. Læreren forsterker
Deprivasjon
Frekvensen som en person har mottatt en bestemt forsterker i umiddelbar fortid
Differensiell forsterkning
En prosedyre med to eller flere fysisk ulike atferder. En atferd forsterkes, alle andre ekstingveres.
Metning
Det motsatte av deprivasjon
Atferdsanalyse
Det systematiske studiet av hvordan faktorer i miljøet påvirker atferd
Negativ forsterker
Enhver hendelse som, når terminert eller unngått ved en atferd, øker denne atferden.
Prinsippet om Deprivasjon
Desto mer deprivert en person er, desto mer effektiv vil forsterkeren være
Backup Forsterker
En hver forsterker som gjør en betinget eller generalisert forsterker effektiv
Generalisert forsterker
En betinget forsterker assosiert med mange andre forsterkere
Diskriminert atferd
En atferd som mer sannsynlig vil forekomme i nærvær av Sd enn i nærvær av S-delta
Fading
Midlertidig bruk av prompt for å etablere en spesifikk diskriminasjon
Forsterker
Stimulus som følger atferd og øker frekvensen av denne
Shaping
Differensiell forsterkning på en serie sukksessive tilnærminger til en målatferd
Avoidance (Unngåelsesatferd)
Atferd som forhindrer negativ forsterker
Stimuluskontroll
Den økede sannsynlighet for en diskriminert atferd produsert av en stimulus
Diskriminerings trening

(Discrimination training)
Atferd forsterkes i nærvær av en stimulus og ekstingveres i nærvær av en annen stimulus
Negativ forsterkning
Prosedyren hvor en atferd følges av negativ forsterker
Ekstinksjon
Prosedyren hvor en hendelse som fulgte atferden stoppes, og frekvensen av atferden avtar.
Prompt
Tilført stimulus som øker sannsynligheten for at en person vil avgi korrekt respons i nærvær av en ny stimulus
S-delta
Stimulus som signaliserer og kun er tilstede dersom ekstinksjon vil følge atferden
Kjede

(Chain)
En sekvens der hver respons produserer en Sd for den neste, og den siste responsen forsterkes.
Prinsippet om Størrelse

(Size)
Desto større mengde/ intensitet på forsterkeren, desto mer effektiv er den
Flukt atferd

(Escape)
Atferd som terminerer en negativ forsterker
Betinget forsterker
Forsterker som mister sin effekt permanent gjennom uparrede presentasjoner
Målatferd

(Target behavior)
Målet ved en shaping prosedyre
Primær forsterker
Enhver forsterkende hendelse som kun midlertidig mister sin effekt gjennom metning (satiation)
Stimulus klasse
Ett sett relaterte stimuli
Generalisert straff
Enhver betinget straff som er assosiert med mange andre straffer
Behandling

(Treatment)
Metoden som introduseres for å endre atferdens frekvens
Stimulus
Alt som påvirker en persons atferd
Straff
Enhver hendelse som følger, og reduserer frekvensen av atferd
Generaliserings trening
Å forsterke en atferd i en serie av stimulus situasjoner, til den generaliseres til andre medlemmer av den stimulusklassen
Prinsippet om kontingens

(Contingency)
Desto mer konsekvent forsterkeren formidles utelukkende for atferden, desto mer effektiv er forsterkeren

(Kontingens).
Programming
Midlertidig bruk av prompts for å etablere generalisering
Sd

Diskriminativ stimulus
Stimulus som forutgår atferd, og kun er tilstede når forsterker er tilgjengelig for atferden
Direkte observasjon
Når observatøren personlig ser, og umiddelbart registrerer atferden
Forsterkning
Prosedyren hvor en forsterker følger, og øker frekvensen av en atferd
Prinsippet om Umiddelbarhet

(Immediacy)
Desto mer umiddelbart en forsterker leveres etter atferden, desto mer effektiv vil forsterkeren være
Atferd
Alt en person gjør
Variabel ratio
Forsterkningsskjema der den første responsen etter et variert antall responser forsterkes
Variabel Interval
Forsterkningsskjema der den første responsen etter et variert antall tidsintervaller forsterkes