• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
incident
sự cố, việc bất ngờ
significance
ý nghĩa, quan trọng
rational
hợp lý, có cơ sở
gerund
gerund
danh động từ
prescription
prescription
đơn thuốc, toa thuốc
exhausting
exhausting
kiệt quệ, mệt nhoài
shivering
shivering
run rẩy
shawl
shawl
khăn choàng cổ
servant
servant
đầy tớ, người hầu
cupboard
cupboard
tủ đựng chén
conjunction
conjunction
liên từ
screaming
screaming
la hét
whispering
whispering
thì thầm
haunted
haunted
ma ám
terrified
terrified
sợ hãi
imagine
imagine
tưởng tượng
appear
appear
xuất hiện
create
tạo
invent
phát minh
equivalent
tương đương
hideous
ghê tởm, gớm ghiếc
freezing
đông lạnh
absolutely
hoàn toàn
pyramid
kim tự tháp
telepathy
thần giao cách cảm
coincidences
sự trùng hợp ngẫu nhiên
sink
chìm
notice-board
bảng thông báo
fascinate
thôi miên, làm mê
dramatic
kịch tính
phenomenon
hiện tượng
maiden voyage
chuyến đi đầu tiên
strike
đâm vào, va vào
iceberg
tảng băng trôi
uncanny
kỳ lạ
survive
tồn tại
emergency cord
còi báo động
mysterious
bí ẩn
topic
chủ đề
TV programme
chương trình truyền hình
UFO
đĩa bay, vật thể bay không xác định
aeroplane
máy bay
negative
phủ định, tiêu cực
frightened
sợ hải
horror
kinh dị
horoscope
lá số tử vi, cung hoàng đạo
superstitious
mê tín
opponent
phản đối, đối lập
polo
môn polo
porter
cửu vạn, phu khuân vác
memory
bộ nhớ, trí nhớ
task
nhiệm vụ
bottom
đáy, phần dưới cùng
factor
yếu tố
affect
ảnh hưởng đến
implication
ngụ ý, hàm ý
improve
cải thiện
technique
kỹ thuật
rocket
tên lửa
recognize
nhận ra
permanent
vĩnh viễn, cố định, vĩnh cửu
complex
phức tạp
depend on
phụ thuộc vào
research
nghiên cứu
brain
não
chemical
hóa chất
boost
tăng cường, đẩy mạnh
shocking
gây sốc, sửng sốt