• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är reaktionssträckan?

Reaktionssträcka är sträckan du hinner åka från det att du upptäckt faran tills dess att du börjar bromsa eller väja.

Hur påverkas reaktionssträckan jämfört med farten?

Proportionerlig. 2 gånger högre fart = 2 gånger längre reaktionssträcka.

Hur lång är reaktionstiden?

0,5-2 sek

Vilka har bäst reaktionstid?

45–54-åringar har bäst reaktionstid i trafiken.
18–24-åringar och de över 60 år har samma reaktionstid i trafiken. De unga har skarpare sinnen, men de äldre har större erfarenhet.

Hur kan man korta ner sin reaktionstid?

Förutseende av faror och handlingsberedskap.

Hur kan reaktionstiden bli längre?

Att du måste göra val (exempelvis mellan att bromsa eller styra undan).
Alkohol, droger och mediciner.
Trötthet.

Hur räknar man ut reaktionstiden?

Stryk sista siffran i hastigheten, multiplicera med reaktionstiden och multiplicera med 3.
Exempel: 5 * 1 * 3 = 15 meter reaktionssträcka

Vad är bromssträcka?

säger sig självt annasara men vi följer mönstret.

Hur räknar man ut bromssträckan?

Stryk nollan i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4 (vid bra väglag).

Vad är stoppsträckan?

Stoppsträckan = reaktionssträckan + bromssträckan

Hur räknar man ut stoppsträckan?

reaktionssträckan + bromssträckan = stoppstäckan.