• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

ប្រាក់


b​ra'k
loy

money

ធំ


ṯḿ (ṯUḿ)

big

ខ្មែរ


x​maer

Khmer

ចេញ


ceṉ (pii)

leave


exit, out

cəɲ

ខេត្ត


xet​t

province

ផ្នែក


f​naek

part

pnaek

គាត់


qa't (qoAt)

he she (formal)


you (intimate)

koat

ថ្មី


ŧ​mii

new


anew

tməy

បង្ហាញ


bg​haṉ (bORghaṉ)

show

bɑŋhaaɲស៊ី


s;ii

eat

អាមេរិក


·amerik

USA

គឺជា


quuja

(think, know) that


is

kɨɨcie

អ្វី


·vii

what?


nothing, any


in some way

ʔvǝy

លក់


l'k (lUOk)

sell

lʊək

ចង់


c'g (cOg)

want +VERB


even if

cɑŋ

ដាក់


da'k

put

ម្នាក់


m​na'k (mnEak)

one person


alone

mneak

រួម


ruom

combine


joined

ruəm

ផ្លូវ


f​loov

street


way

pləv

ភាគរយ


ᵽaq ry (rORy)

percent

pʰiekrɔɔy

កើន


keun

increase

kaən

ជួយ


juoy

help

ពីរ


piir

two

pii

លាន


lan

million

lien

រដ្ឋ


rd​đ (rOAdđ)

state


nation

roat

ខ្លាំង


x​laḿg

strong

klaŋ

ជាច្រើន


jac​reun

many


a lot

ciecraən

ទីក្រុង


ţiik​rog

town

ជន


jn (jUn)

people

cɔɔn

កីឡា


kiiła

sports

kəylaa

ក្រោយ


k​rouy

next


later


ប្រាប់


b​ra'b

tell

prap

រដ្ឋាភិបាល


rd​đaᵽibal (rOAd..)

government

roattʰaapʰiʔbaal

កាន់


ka'n

hold

ការងារ


kargar

job

kaaŋie

រក


rk (rUk)

look for


seek

rɔɔk


(rhymes with English look)

ព្រោះ


p​rouħ

because

prʊəh

រឿង


rueg

story


famous

rɨəŋ

ប៉ុន្តែ


b:on​tae

but


however

pontae

ឡើយ


łeuy

not .. at all, ever, anymorelaəy

មុខ


mox

(in) front

muk

ថ្លែង


ŧ​laeg

declare


explain

tlaeŋ

ធ្វើឲ្យ


ṯveu ·ouy

cause


do something for someone


make someone do something

tvəəʔaoy

បី


bii

three

bəy

នាំ


naḿ

bring, lead

noam

ច្បាប់


c​ba'b

law


permission

cbap

ដី


dii

land


soil

dəy


(rhymes with clay)

ដូចជា


doocja

like


such as

dooccie

កម


km (kAm)

itchy

kaam

ផ្ទះ


f​ţħ (fţEAħ)

house

pteah

បញ្ជាក់


bṉja'k (..jEak)

confirm


prove

bɑɲceak

ចុះ


coħ

(go) down


so

បំផុត


bḿfot (bAḿfot)

finish


the most ..
very

bɑmpʰot

ចិត្ត


cit​t

heart


spirit

cət

ពួក


puok

group (indicates plurality)


category

បែប


baeb

such


kind


probably

baep

ចិន


cin

China

cən

កីឡាករ


kiiłakr (..kORr)

player


athlete

kəylaakɑɑ

កញ្ញា


kṉṉa

Misskaɲɲaa

គម្រោង


qm​roug

plan


project

#s.l. come along

បង្កើត


bg​keut

create


related (family)

bɑŋkaət

នា


na

regarding


at

nie


(rhymes near)

សារ


sar

message

សេដ្ឋកិច្ច


sed​đkic​c

economy

seɛtʰaʔkəc

ធនាគារ


ṯnaqar

bank

tʰeaʔniekie

អស់


·'s

whole


all


finish

ʔɑh

ភាគ


ᵽaq

success


part

pʰiek


rhymes peak (of one's s......)

កូន


koon

children


I (child speaking to parent)

ប្រធាន


b​rṯan (brAṯan)

president


effort


highest

prɑtʰien

ផ្សារ


f​sar

market

psaa

from bazaar

ខ្ពស់


x​p's

high

kpʊəh

គ្មាន


q​man

without

kmien

បន្ត


bn​t (bntOR)

join


continue

bɑntɑɑ

ណាស់


ńa's

greatly


very much

nah

សម្រេច


sm​rec

decision

sɑmrac

គួរ


quor

should


...able/...ible

គ្រប់


q​r'b (qrUb)

each..


enough


govern

krup

ប្រជាជន


b​rjajn (brjajUn)

population

prɑciecɔɔn

បន្ថែម


bn​ŧaem

add


in addition

bɑntʰaem


#VN them

រយៈ


ryḥ (rORyEḥ)

part


piece


interval

reaʔyeaʔ

ខ្លះ


x​lħ

some


somewhat

klah

បទ


bţ (bAţ)

leg, foot


way


because

bat

ទិញ


ţiṉ

buy

tɨɲ

ទើប


ţeub

next


(only) then

təəp

វិនិយោគ


viniyouq

investment

viʔniʔyouk

មានការ


mankar

busy

mienkaa

លេខ


lex

no


number

មើល


meul

watch


look at

məəl

ថៃ


ŧei

Thailand

tʰay

បុរស


bros

man


male

boʔrɑh

យុវជន


yovjn (yovjUn)

youth

yuʔveaʔcʊən


similar beginning

ស្រី


s​rii

woman


female

srəy

នយោបាយ


nyoubay

politics


policy

nəyyoubaay


(no you buy)

កន្លែង


kn​laeg

place


location

kɑnlaeŋ

គិត


qit

think, conceive


intend to +VERB

kɨt

បើក


beuk

open


allow


drive

baək


#ID buka

ដូច្នេះ


dooc​neħ

so


like this

រូបថត


roobŧt (robŧORt)

photo

ruuptʰɑɑt

វាយ


vay

hit


fight

viey

ប្រភេទ


b​rᵽeţ

type


kind

prɑpʰeet