Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Landakort

smækkuð og einfölduð mynd af yfirborði jarðar eða hluta hennar séð beint ofan frá

Staðfræðikort

kort sem sýnir landslag.


kort sem við í daglegu tali köllum landakort.

Þemakort

kort sem fjallar um ákveðið efni eins og nasistakort, kort sem sýnir göngustíga eða strætóleiðir.

Undirstöðuatriði kortagerðar

1. Staðarákvörðunarkerfi


2. Kortavörpun


3. Mælikvarði


4. Yfirfærsla og myndmál


5. Hæðarmunur

Staðarákvörðunarkerfi - tengslastaðsetning

Staðsetning gefin upp í tengslum við þekktari stað sem talið er að allir þekkji


dæmi: verzló aftan við kringluna

Staðarákvörðunarkerfi - fullnaðarstaðsetning

Þegar staðsetning er sett inn í ákveðið kerfi sem gefur nákvæmari staðsetningu.


dæmi: 11°087'99''N

Lengdarbaugar

Skerast hornrétt á miðbaug.


0° baugurinn liggur í gegnum greenwich sem er rétt utan London.


Lengdarbaugarnir eru alls 360, 180 austan við Greenwich og 180 vestan við greenwich.


180°A og 180°V er sami baugurinn.

Breiddarbaugar

Liggja samsíða miðbaug.


Þeir eru 90 á hvoru hveli jarðar, samtals 180.


Alltaf jafn mikið bil á milli þeirra en ummálið minnkar í átt að pólunum.

Kortavörpun

Fólgið í því að varpa kúlulaga yfirborði jarðar á sléttan flöt. Það er ekki hægt nema eitthvað skekkist eða aflagist.

Hólkvörpun

Oftast notuð á kort í litlum mælikvarða. Mikið notuð við sjókortagerð þar sem stefnan verður að vera rétt.

Pólvörpun

Notuð við gerð korta af heimskautasvæðunum.

Keiluvörpun

Aðalega notuð á kort sem hafa mikla austur/vestur útbreiðslu og er langalgengasta tegundin.

Lítill mælikvarði

Kort sem sýna mjög stór landsvæði á litlum kortum (mikil smækkun)


>250.000

Stór mælikvarði

Kort sem sýna lítil svæði með öllum sínum auðkennum.


<250.000

Mælikvarði

Sýndur á þrennan hátt


a. með broti -> 1:100.000


b. með setingu -> 1cm á kortinu samsvarar 1 km á landi


c. með mállínu/mælistiku


Algengasta leiðin er að sýna mælikvarða með broti.

Yfirfærsla og myndmál

1. val og öflun upplýsinga: Hvar?/Hvenær?/...


2. Flokkun fyrirbæri/atriða


3. Einföldun: ýmsu sleppt eða einfaldað


4. Ýkjur: hlutir stækkaðir, gerðir meira áberandi


5. Táknsetning: velja rétt tákn

Kortalykill

Útskýringar á táknum sem notuð eru við kortagerðina.

Hæðarmunur - óákveðinn háttur

Ónákvæmur háttur, sýndur á myndrænan hátt til dæmis með mismunandi táknum, skyggingum og litum

Hæðarmunur - ótvíræður háttur

Nákvæmur háttur. Hæðarlínur og hæðartölur notaðar til að sýna mun á landslagi.

Hæðartala

tala sem er nákvæm hæð einhvers fyrirbæris miðað við ákveðinn viðmiðunarflöt

Hæðarlínur

Lína dregin á milli staða sem eru í sömu hæð. Línurnar eru mis þéttar eftir halla.

Misvísandi norður

Þegar áttaviti er notaður bendir hann á misvísindi norður s.s. ekki Norðurpólinn heldur norð-vestur Kanada.

Misvísun

Segulsvið jarðar liggur ekki alveg við pólaa heldur aðeins til hliðar. Misvísun er því hornið á milli réttvísandi norðurs og segulsviðs norðurs.