Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/200

Click to flip

200 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

pęcherz moczowy

vesica urinaria

doły nadpęcherzowe

fossae supravesicales

zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe

excavatio rectovesicalis

zagłębienie pęcherzowo-maciczne

excavatio vesicouterina

szczyt pęcherza

apex vesicae

trzon pęcherza

corpus vesicae

dno pęcherza

fundus vesicae

otrzewna

peritoneum

trójkąt pęcherza

trigonum vesicae

jądro

testis

moszna

scrotum

osłonka pochwowa

tunica vaginalis

krezka jądra

mesorchium

więzadło mosznowe

ligamentum scrotale

zraziki jądra

lobuli testis

najądrze

epididymis

ogon najądrza

cauda epididymidis

głowa najądrza

caput epididymidis

trzon najądrza

corpus epididymidis

nasieniowód

ductus deferens

przewód najądrza

ductus epididymidis

śródjądrze

mediastinum testis

przegrody jądra

septula testis

sieć jądra

rete testis

cewki nasienne proste

tubuli seminiferi recti

cewki nasienne kręte

tubuli seminiferi contorti

przewodziki odprowadzające jądra

ductuli efferentes testis

bańka nasieniowodu

ampulla ductus deferentis

przewód wytryskowy

ductus ejaculatorius

powrózek nasienny

funiculus spermaticus

pęcherzyk nasienny

 • vesicula seminalis
 • glandula vesiculosa

gruczoł krokowy, stercz

prostata

przegroda odbytniczo-pęcherzowa

septum rectovesicale

cewka moczowa męska

urethra masculina

układ trawienny

systema digestorium

przewód pokarmowy

canalis alimentarius

jama ustna

cavitas oris


cavum oris

gardło

pharynx

przełyk

esophagus

żołądek

ventriculus/gaster

dwunastnica

duodenum

jelito czcze

jejunum

jelito kręte

ileum

jelito ślepe = kątnica

cecum

okrężnica

colon

odbytnica

rectum

gruczoły

glandulae

ślinianki

glandulae salivares

wątroba

hepar

trzustka

pancreas

otrzewna

peritoneum

cieśń gardzieli

isthmus faucium

gruczoły wargowe

glandulae labiales

przedsionek jamy ustnej

vestibulum oris

wargi ust

labia oris

policzki

buccae

szpara ust

rima oris

uzębienie mleczne

dentes decidui

korzeń

radix

siekacze

dentes incisivi

kieł

dens caninus

zęby przedtrzonowe

dentes premolares

zęby trzonowe

dentes molares

uzębienie stałe

dentes permanentes

ślinianka przyuszna

glandula parotidea

ślinianka podżuchwowa

glandula submandibularis

ślinianka podjęzykowa

glandula sublingualis

jelito cienkie

intestinum tenue

jelito grube

intestinum crassum

nasada języka

radix linguae

trzon języka

corpus linguae

koniec języka

apex linguae

bruzda pośrodkowa

sulcus medianus

dzieli grzbiet języka na dwie symetryczne połowy

wędzidełko języka

frenulum linguae

migdałek językowy

tonsilla lingualis

podniebienie twarde

palatum durum

podniebienie miękkie

palatum molle

języczek

uvula

łuk podniebienno-językowy

arcus palatoglossus

łuk podniebienno-gardłowy

arcus palatopharyngeus

migdałek podniebienny

tonsilla palatina

błona surowicza

tunica serosa

jama brzuszna

cavitas abdominalis

jama miednicy

cavitas pelvis

odwrotne położenie trzew

situs viscerum inversus

serce i żołądek po prawej stronie, wątroba po lewej

otrzewna ścienna

peritoneum parietale

otrzewna trzewna

peritoneum viscerale

jama otrzewnej

cavum peritonei

część wpustowa (żołądka)

pars cardiaca

ujście wpustowe (żołądka)

ostrium cardiacum

dno żołądka

fundus gastricus

trzon żołądka

corpus gastricum

część zstępująca (żołądka)

pars digestoria

mieszanie treści z sokiem żołądkowym

część wstępująca (żołądka)

pars egestoria

opróżnianie żołądka

sok żołądkowy

succus gastricus

część odźwiernikowa (żołądka)

pars pylorica

część przedodźwiernikowa (żołądka)

pars prepylorica

odźwiernik

pylorus

ujście odźwiernikowe

ostium pyloricum

krzywizna większa żołądka

curvatura gastrica major

krzywizna mniejsza żołądka

curvatura gastrica minor

fałdy żołądkowe

plicae gastricae

utworzone przez błonę śluzową wraz z tkanką podśluzową

zgięcie dwunastniczo-czcze

flexura duodenojejunalis

mięsień wieszadłowy dwunastnicy = m. Treitza

musculus suspensorious duodeni

granica między górnym a dolnym odcinkiem układu pokarmowego

wyrostek robaczkowy

appendix vermiformis

okrężnica wstępująca

colon ascendens

okrężnica poprzeczna

colon transversum

okrężnica zstępująca

colon descendens

okrężnica esowata

colon sigmoideum

kanał odbytu

canalis analis

odbyt

anus

pień trzewny

truncus coeliacus

najwyżej położone odgałęzienie aorty brzusznej

pień trzewny unaczynia...

żołądek, śledzionę, częściowo trzustkę, dwunastnicę, dolną cześć przełyku, wątrobę

odnogi pnia trzewnego

 • t. żołądkowa lewa
 • t. wątrobowa wspólna
 • t. śledzionowa

t. krezkowa górna

a. mesenterica superior

odchodzi poniżej pnia trzewnego i powyżej t. krezkowej dolnej

t. krezkowa górna unaczynia...

dolną część dwunastnicy, jelito czcze, jelito kręte, kątnicę i wyrostek robaczkowy, okrężnicę wstępującą i 2/3 okrężnicy poprzecznej

t. krezkowa dolna

a. mesenterica inferior

odchodzi kilka centymetrów poniżej t. krezkowej górnej

t. krezkowa dolna unaczynia...

1/3 okrężonicy poprzecznej, okrężnicę zstępującą, okreżnicę esowatą i górną część odbytnicy

powierzchnia trzewna wątroby

facies visceralis hepatis

tylno-dolna

powierzchnia przeponowa wątroby

facies diaphragmatica hepatis

przednio-górna

płaty prawy wątroby

lobus hepatis dexter

większy

płat lewy wątroby

lobus hepatis sinister

mniejszy

płat ogoniasty wątroby

lobus caudatus hepatis

płat czworoboczny wątroby

lobus quadratus hepatis

wrota wątroby

porta hepatis

= wnęka wątroby

wnęka wątroby

hilus hepatis

= wrota wątroby

funkcje wątroby

 • wydzielanie zewnętrzne żółci
 • synteza glikogenu
 • synteza białek, np. fibrynogenu, protrombiny, heparyny, białek surowicy krwi
 • rozkładanie białek
 • odtruwanie
 • gromadzenie tłuszczów
 • przetwarzanie produktów rozkładu hemoglobiny w barwniki żółciowe
 • cykl mocznikowy
 • magazynowanie i rozkład niektórych hormonów
 • wazodylatacja/wazokonstrykcja
 • ogrzewanie krwi
 • synteza witamin A i E
 • zamiana kwasu mlekowego w glukozę

przewód wątrobowy prawy i lewy

ductus hepaticus dexter et sinister

przewód wątrobowy wspólny

ductus hepaticus communis

przewód pęcherzykowy

ductus cysticus

pęcherzyk żółciowy

vesica fellea/biliaris

przewód żółciowy wspólny

ductus choledochus

powstaje z połączenia przewodu wątrobowego wspólnego i przewodu pęcherzykowego

żyła wrotna

vena portae

sieć dziwna

rete mirable

żyła wątrobowa prawa

vena hepatica dextra

żyła wątrobowa środkowa

vena hepatica intermedia

żyła wątrobowa lewa

vena hepatica sinistra

przewód trzustkowy

ductus pancreaticus

uchodzi do dwunastnicy

wysepki Langerhansa typu α

glukagon

wysepki Langerhansa typu β

insulina

nerka

nephros


ren

rdzeń nerki

medulla renis

kora nerki

cortex renis

miedniczka nerkowa

pelvis renalis

piramida nerkowa

pyramis renalis

kielich nerkowy większy

calix renalis major

kielich nerkowy mniejszy

calix renalis minor

ciałko nerkowe

corpusculum renis

kłębuszek nerkowy

glomerulus renalis

cewka kręta I rzędu

tubulus contortus I ordinis

część cienka pętli nefronu = pętla Henlego

ansa nephroni

moczowód

ureter

cewka moczowa żeńska

urethra feminina

ujście zewnętrzne cewki moczowej

ostium urethrae externum

spermatogeneza


 1. spermatogonium
 2. spermatocyt I rzędu (2n)
 3. spermatocyt II rzędu - prespermatyda (1n)
 4. spermatyda
 5. plemnik

funkcje testosteronu

 • kształtowanie płci i cech płciowych
 • wpływ na spermatogenezą
 • wykształcenie wtórnych cech płciowych
 • pobudzenie syntezy białek - anabolizm
 • pobudzenie rozwoju prostaty
 • zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi

powrózek nasienny to...

nasieniowód, naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy zaopatrujące jądro, najądrze i nasieniowód

ciała jamiste prącia

corpora cavernosa penis

ciało gąbczaste prącia

corpora spongiosum penis

opuszka prącia

bulbus penis

napletek

preputium

droga plemnika

 1. cewki nasiennie kręte
 2. cewki nasienne proste
 3. sieć jądra
 4. przewodziki wyprowadzające jądra
 5. przewód najądrza
 6. nasieniowód
 7. bańka nasieniowodu
 8. przewód wytryskowy
 9. cewka moczowa męska
 10. ujście zewnętrze cewki moczowej

jajnik

ovarium

macica

uterus

pochwa

vagina

jajowód

tuba uterina


salpinx

dno macicy

fundus uteri

u góry

szyjka macicy

cervix uteri

faza złuszczania

stadium desquamationis

2-3 dni

faza odnowy

stadium regenerationis

1-2 dni

faza wzrastania

stadium proliferationis

11 dni

faza wydzielnicza

stadium secretionis

11 dni

faza niedokrwienna

stadium ischemicum

1-2 dni

ciąża

graviditas

poród

partum

połóg

puerperium

5-8 tygodni

fornix vaginae

sklepienie pochwy

u góry

błona dziewicza

hymen

przedsionek pochwy

vestibulum vaginae

wargi sromowej mniejsze

labia minora pudendi

wargi sromowej większe

labia majora pudendi

układ wewnątrzwydzielniczy

systema endocrinum

podzwgórze

hypothalamus

przysadka

hypophysis

lejek

infundibulum

gruczoł tarczowy

glandula thyroidea

gruczoły przytarczowe

glandulae parathyroideae

gruczoły nadnerczowe

glandulae suprarenales/adrenales

szyszynka

glandula pinealis


corpus pineale

neuropeptydy

wazopresyna (ADH), oksytocyna

produkowane przez podwzgórze

neurotransmitery

noradrenalina, dopamina, liberyny, inhibiny (statyny)

produkowane przez podwzgórze

hormony tropowe

 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • hormon luteinizujący (LH)
 • hormon folikulotropowy (FSH)
 • hormon adrenokortykotropowy (ACTH)

regulują działanie innych hormonów; produkowane przez przedni płat przysadki mózgowej

cykl menstruacyjny wg Bochenka

 1. faza złuszczania
 2. faza odnowy
 3. faza wzrastania
 4. faza wydzielnicza
 5. faza niedokrwienna

zwarcie zębów

occlusio dentum

staw skroniowo-żuchwowy

articulatio tempomandibularis

brodawki okolone

papillae vallatae

brodawki liściaste

papillae foliatae

migdałek trąbkowy

tonsilla tubaria

migdałek gardłowy

tonsilla pharyngealis

zastawka krętniczo-kątnicza

valva ileocecalis