• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/91

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

91 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
(indica com una cosa o persona està disposada)
bàn
dos quarts (hora)
bên
arrel, origen, fonament
别的
bié de
un altre, altres
必须
bìxü
haver de, ser necessari
no
不谢
bú xiè
de res
dài
portar
...的时候
...de shíhòu
quan...
dêng
esperar
diân
hora
döu
tothom, tots
多久
duö jiû
quant de temps? de quina durada?
penalitzar, posar multes
ge
(classificador general)
gêi
donar, oferir / per
guän
tancar
关门
guänmén
tancar la porta
过期
guòqï
fora de termini, vençut i no pagat
hái
encara
还(*)
huán
tornar
quant, quants?
jiè
demanar en prèstec
借书证
jièshüzhèng
carnet de la biblioteca
进去
jìnqu
anar, entrar
卡(片)
kâ (piàn)
targeta
käi
obrir, aixecar, començar, conduir
呆到
käidào
obert fins a...
可能
kênéng
potser
可是
kêshì
però
可以
kêyî
poder, acceptar
来不及
láibují
no hi ha prou temps (de fer quelcom)
le
(partícula)
liâng
dos (amb classificador)
liú
deixar, colocar, posar
楼下
llóuxià
a baix, el pis de baix
录音带
lùyïndài
cassette
ma
(partícula interrogativa)
máo
dècim de moneda
méi
negació
mêi
cada (cal posar mesurador)
mén
porta
明天
míngtiän
demà
那儿
nàr
allà
tu
pán
(classificador per a objectes enrotllats plans o que s'assemblen a un plat o planxa)
qîng
si us plau
请问
qîng wèn
disculpi la pregunta
其他的
qítä de
altre, altres
anar, sortir, marxar
如果
rúguô
si (condicional)
shèng
restar, quedar
实验
shíyàn
experiment
实验室
shíyànshì
laboratori
shü
llibre
quatre
tiän
dia
tïng
escoltar, sentir
图书馆员
túshüguânyuán
bibliotecari
wàng
oblidar
jo
我们
wômen
nosaltres
cinc
xiâng
pensar, desitjar, voler
谢谢
xièxie
gràcies
xíng
d'acord
信用
xìnyòng
formalitat, honradesa, crèdit
信用卡
xìnyòngkâ
targeta de crèdit
学生
xuésheng
estudiant
学生证
xuéshëngzhèng
carnet d'estudiant
续借
xùjiè
renovar
yào
voler, desitjar
un (numeral)
一下
yï xià
un moment, una mica
以后
yîhòu
desprès, més tard
yôu
tenir, haver
yuè
mes
语言
yûyán
llengua, idioma
zài
a, en
zài (*)
un altre cop
再见
zàijiàn
a reveure
糟糕
zäogäo
mala sort
zhâo
cercar
找到
zhâodào
trobar
zhè
aquest
证件
zhèngjiàn
identificació, DNI
这儿
zhèr
aquí
zhî
només, solament
职员
zhíyuán
treballador, empleat
钟头
zhöngtóu
hora
字典
zìdiân
diccionari