Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

chirurgisch schaar gebogen
voor : Algemeen knippen en knippen van het hechtmateriaal


chirurgisch schaar recht
voor Algemeen knippen en Knippen van het hechtmateriaal.


Pincet anatomisch
Heeft geen tandjes en wordt vooral gebruikt om iets af tebinden met een draadje


Pincet chirurgisch
Heeft tandjes en wordt gebruikt voor algemeen gebruik.


PrepareerschaarHet weefsel kan uit elkaar getrokken worden waarbij debloedvaten heel blijven. En voor het knippen van weefsels.


Scapelheft met mesjes
Wordt gebruikt voor het insnijden van de huid.

Arterieklemmen –Kocher gebogen
De Kocher is een vrij grote arterieklem die getand is. De Kocher wordt vooralgebruikt om bloedvaten te pakken en af te knijpen.

Arterieklemmen – Kocher recht
DeKocher is een vrij grote arterieklem die getand is. De Kocher wordt vooralgebruikt om bloedvaten te pakken en af te knijpen.

arterieklemmen – Péan gebogen
De Péan is een vrij grote arterieklem die niet getand is. De Péan wordtbijvoorbeeld gebruikt om de buikspieren met peritoneum op te tillen voor beterzicht.


Arterieklemmen – Péan recht
De Péan is een vrij grote arterieklem die niet getand is. DePéan wordt bijvoorbeeld gebruikt om de buikspieren met peritoneum op te tillenvoor beter zicht.


Mosquitogebogen
De Mosquito is een vrij kleine arterieklem die niet getandis. De Mosquito wordt vooral gebruikt om kleine bloedvaten te pakken en af teknijpen.

Mosquitorecht
De Mosquito is een vrij kleine arterieklem die niet getand is. De Mosquitowordt vooral gebruikt om kleine bloedvaten te pakken en af te knijpen.


Naaldvoerder– Mayo-Hegar
De naaldvoerder volgens Mayo-Hegar is zelf fixerend,heeft ogen én diamant harde bekken.

Naaldvoerder Mathieu standaard
Een naaldvoerder wordt gebruikt om hechtnaaldentijdens gebruik te fixeren


doekklemmen
dienen ervoor om de doek aan de huid te klemmen


Ligatuurmesjemet deze mesjes kan je op eenvoudige manier de hechtingen verwijderen /knippen


Ringkniptang
Voor het doorknippen van vogelringetjes

scherpe lepel
Voor het maken van een huid afkrapsel

Verbandschaar
Met deze schaar kan je verband losknippen zonder enige beschadiging aante brengen aan de huid.

Castreerhaakje


om de eierstokkenop te vissenExtractietang
Losse tandenverwijderen

Tandsteenverwijdertang
Snelhandmatig verwijderen van grote stukken tandvlees

tandsteenkrabber
Tandsteenverwijderen

wortelheffer
Omgebitselementen los te maken van de tandkas

Wortelsplintertang
Om eenversplinterde wortel te verwijderen eventueel ook wortelresten