• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back

To Water it down

Làn chuyện nhẹ nhàng đi, yếu đi, dễ thở hơn

Eating on the sky

Ăn vụng

Stay tuned

Đợi đã, bình tĩnh đã

Lend me a hand

Giúp t 1 tay

be all ears

Tôi phi căng tai ra để nghe ( nghe chủ động)

Travel on a budge

Đi du lịch vs 1 số tiền ít ỏi

To Hit the road

Sẵn sàng lên đường

Can you please give me a discount

Làm ơn hạ giá cho t đc ko

Hạ long has a beautiful landscape/ has a wonderful tourist attraction

Cảnh quan thiên nhiên đẹp

Hãy đi xa hơn xuống dưới đó

Let's go futher down there !

Tôi có thể thử nó đc ko

Can I try this !

Bạn có thể nói cho t 1 ít về nó ko

Can you talk to me a little bit about it

Turn it back and forth

Trở đi trở lại nó

Đến lượt e a ơi

Can i get my turn !

Take some rest

Nghỉ ngơi đi

To Get a long with it

Quen vs nó r

Living out of a suicase

đi du lịch, đi nhiều nơi .vd: tiếp viên hàng ko

Can you show me around

Dẫn t đi xem đi tham quan đc ko

To crash the night. I hope you let me crash the night !

Tá túc qua đêm

The city of Sapa by night is very beautiful!

G

To go grap a bite to eat

Muốn chộp lấy thứ j đó để ăn

Be pooped out

Mệt lả,muốn nghỉ ngơi

Street food

Đồ ăn đường phố

Food vendor

Quần bán hàng rong

Food stall

Quầy đồ ăn

What are you up for ?

= What is your favorite food?

Dish

Món ăn

Ice tea

Trà đá

Green leaves vegetable

Rau xanh

Gross (a)

Ko ngon, ghê

Slurp (v)

Húp sụt sụt

Crunchy (a)

Giòn

My heart is pounding

Tim Đập liên hồi, hồi hộp

Be Out of this world !

Quá tuyệt vời