• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Satelitarny DNA
ok. 0,5% jądrowego DNA; stabilizacja, koniugacja chromosomów i crossing over; regulacja transportu przez otoczkę jądrową
Powtarzalny DNA
występuje w postaci krótkich lub długich powtarzalnych wielokrotnie sekwencji nukleotydów; jest podstawą satelitarnego DNA
DNA głównej frakcji
ok. 99,5% jądrowego DNA; zawiera sekwencje nukleotydów podlegające transkrypcji na hnRNA, które stają się matrycą do syntezy białek
hnRNA
heterogenny RNA; inaczej pre-mRNA (zawiera introny)
Niepowtarzalny DNA
zawiera pojedyncze lub występujące w kilku kopiach sekwencje nukleotydów; stanowi DNA głównej frakcji
Dojrzewanie białek zachodzi w:
Aparacie Golgiego, Siateczce Śródplazmatycznej
W organizacji chromatyny jądrowej wyróżniamy następujące struktury:
Nukleosom, Nukleofilament, Solenoid, Domeny, Chromatyda, Chromosom
Rzęski
mają do 10um długości, rdzeń aksonema (mikrotubule), występują na nabłonku wielorzędowym (drogi oddechowe, jajowody)
Aksonema
RZĘSKI! kompleks mikrotubul, zbudowana jest z dwóch centralnie umiejscowionych mikrotubul, otoczonych przez 9 mikrotubularnych dubletów
Rąbek szczoteczkowy
Budują go mikrokosmki
Rąbek migawkowy
Budują go rzęski
Mikrokosmki
rdzeń z mikrofilamentów, nie mogą się poruszać, zwiększają pow. wchłaniania w jelitach, występuje w żołądku, jelitach i kanalikach nerkowych
Blaszka jądrowa
Wzmacnia otoczkę jądrową (błonę wewnętrzną), zbudowana jest z filamentów pośrednich, zbudowana jest z lamin jądrowych
Filamenty pośrednie
Blaszka jądrowa
Komórki plazmatyczne (plazmocyty)
powstają z limfocytów B w procesie transformacji blastycznej, jedno owalne jądro, chromatyna o wyglądzie szprychowatym, bierze udział w odpowiedzi humoralnej
Tkanka galaretowata dojrzała występuje
w sznurze pępowinowym u płodów i w miazdze zęba u dorosłych
Do białek motorycznych mikrotubul zaliczamy
dyneinę, kinezynę
Przewężenie Ranviera to odcinek włókna nerwowego pozbawionego
osłonki mielinowej
Komórki satelitarne (amficyty)
w obwodowym UN, stanowią podporę dla komórek wielobiegunowych, uniemożliwiają bezpośredni kontakt między komórką nerwową a naczyniem włosowatym
oligodendrocyty i lemocyty (kom. Schwanna)
uczestniczą w metabolizmie komórek nerwowych
Wimentyna wchodzi w skład
filamentów desminowych (mięśnie), filamentów pośrednich komórek łącznych (f. wimentynowe), gliofilamentów (komórek glejowych)
Filamenty keratynowe
cytokeratyny typ I i II; nabłonki
Minerałem tkanki kostnej jest
fosforan wapnia (80%)
węglan wapnia (też występuje)
dwuhydroksyapatyt
Do białek filamentów pośrednich zaliczamy
cytokeratynę, desminę, laminy, wimentynę