• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad øjenfarve får en person med genotypen Bb

Brune øjne

Hvad er en genotype?

Gen-sammensætningen

Hvad er en fænotype

Det fysiske resultat af ens genotype

Kan man få et barn med brune øjne, hvis begge forældre genotype er bb (altså blå øjne)

Nej man kan ikke.

Hvor står chance er der for at få et barn med blå øjne hvis mor: Bb og far: bb

50/50

Hvad er homozygot?

De allele gen er ens. fx BB

Hvad er heterozygot?

Forskellige allele gener. fx. Bb

Hvor mange proteiner kan kroppen danne?

20000-25000

Hvordan betegner man dominate gener i genotypen?

Med stort bogstav.

Hvordan betegner man recessive gener i genotypen?

Med lille bogstav.

Hvad betyder "Karyotype"?

Den opstillede række af kromosomer.

Hvad er kønskromosomer

Y og X.

Hvad er autosomer?

De øvrige 44 kromosomer.

Hvad er en eukaryot celle?

En celle med en cellekerne(fx. dyrecellen)

Hvor befinder mitokondrierne sig?

I cytoplasmaen.

Hvordan opstår en mutation?

Ved varige ændringer i generne.

Hvem har lavet dette mega fede spil?

Frederik og Marie!!!!