• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back

K?

Warmte balans

Het verband tussen ∆ø, m en Q

Definitie van een specifieke warmtecapaciteit van een stof.

De formules van:


Caloriemeter.


Warmte zuivere stof.


Vermogen.

Een fase overgang.

Schema warmte opnemen en afgeven

K.

Merkbare en latente warmte.

Smelt- Stoltemperatuur

Deeltjesmodel smelt en stoltemperatuur

Smelt en stolwarmte

Specifieke smeltwarmte.

Verandering van de massadichtheid bij smelten en stollen

Overgang tussen vloeibare en gasfase

Vrije condensatie

Deeltjesmodel verdamping

Verdamping en condensatie warmte

Specifieke verdampings warmte

Sublimatie is...

Een directe overgang van een stof uit vaste fase naar gasvormige fase.


Ook omgekeerd wordt dit sublimatie genoemd.

Sublimatie temperatuur + specifieke sublimatie warmte.

Deeltjesmodel vastestof bij fase overgang

Deeltjesmodel dampdruk verzadigde en onverzadigde damp.

K.

Kritische temperatuur.

Faseovergang vast - damp

Het tripelpunt

Toestandsdiagram van alle fasen