Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back

en allergiker

allergist

en anklagelse

accusation,charge

en anledning

reasonett antagande

adoption

ett arvodet

fee

ett avtal

agreement,contract

en bakelse

pastry,cake

en bana

path,track

ett bedrägeri

deception,fraud

ett besvär

trouble

ett bolag

company

en bostad

residence

ett bryggeri

brewery

en by

village

ett bygge

building

ett byte

change

en deltagare

participant

en faktura

invoice

ett fall

case

en fara

danger

en flagga

flag

en framgång

success

en förfalskning

fake thing

ett förhållande

relationship

ett förtroende

confidence

en förändring

change

en granskning

examination,scrutiny

en hjälte

hero

en härva

tangle

en kedja

chain

en konsument

consumer

ett krav

claim,requirement

en källa

source

ett lager

stock, layer

ett läkemedel

drug,medicine

ett löfte

promise

en misstanke

suspicion

en motståndare

opponents

en myndighet

authority,government

ett mål

target,objective

en ordförande

chairman

en prognos

forecast

ett påstående

statement,assertion

ett rykte

reputation

en ränta

interest rate

ett samhälle

society

en siffra

figure

en stjärna

star

ett ställe

place

en syssla

occupation

trasa

cloth

ett utrymme

space

envana

habit

ett vapen

weapon

verk

work

verkstad

workshop

verktyg

tool

en värd

host

ett värde

value

en yta

surface,area

ett yttrande

opinion

en överlåtelse

transfer,assignment