• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/107

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

107 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
att komma ihåg/minnas
acordarse
1p sin: me acuerdo 3p sin: se acuerda 3p plu: se acuerdan
(äv. recordar)
att lägga (någon annan) ("bädda ner")
acostar
1p sin: acuesto 3p sin: acuesta 3p plu: acuestan
att lägga (sig) ("gå till sängs")
acostarse
1p sin: me acuesto 3p sin: se acuesta 3p plu: se acuestan
att äta lunch
almorzar
1p sin: almuerzo 3p sin: almuerza 3p plu: almuerzan
att "dyka upp" / framträda
aparecer
1p sin: aparezco
att klämma, greppa
apretar
1p sin: aprieto
3p sin:aprieta
3p plu:aprietan
att korsa
atravesar
1p sin: atravieso
3p sin: atraviesa
3p plu: atraviesan
agradecer
att tacka (för)
1 sing: agradezco
att välsigna
bendecir
1p sin: bendigo
3p sin: bendice
3p plu: bendicen
att "passa i" (fysiskt)
caber
1p sin: quepo
att falla ner, ramla
caer(se)
1p sin: caigo
att värma (upp)
calentar
1p sin: caliento
3p sin: calienta
3p plu: calientan
att stänga
cerrar
1p sin: cierro
3p sin: cierra
3p plu: cierran
att börja (göra något)
comenzar
1p sin: comienzo
3p sin: comienza
3p plu: comienzan
(äv. empenzar)
att "sätta ihop", komponera
componer
1p: sin compongo
att köra
conducir (äv. manejar)
1p sin: conduzco
att bekänna, erkänna
confesar
1p sin: confieso
3p sin: confiesa
3p plu: confiesan
att veta ("känna till")
conocer
1p sin: conozco:
att uppnå, lyckas med
conseguir
1p sin: consigo
3p sin: consigue
3p plu: consiguen
att bygga
construir
1p sin: construyo
3p sin: construye
3p plu: construyen
att räkna
contar
1p sin: cuento 3p sin: cuenta 3p plu: cuentan
att innehålla
contener
1p sin: contengo
3p sin: contiene
3p plu: contienen
att bidra
contribuir
1p sin: contribuyo
3p sin: contribuye
3p plu: contribuyen
att rätta
corregir
1p sin: corrigo
3p sin: corrige
3p plu: corrigen
att kosta
costar
1p sin: cuesto 3p sin: cuesta 3p plu: cuestan
att växa upp
crecer
1p sin: crezco
att ge
dar
1p sin: doy
att säga
decir
1p sin: digo
3p sin: dice
3p plu: dicen
att försvara
defender
1p sin: defiendo
3p sin: defiende
3p plu: defienden
att visa/demonstrera
demostrar
1p sin: demuestro 3p sin: demuestra 3p plu: demuestran
att försvinna
desaparecer
1p sin: deseparzco
att avskeda
despedir
1p sin: despido
3p sin: despide
3p plu: despiden
att "säga hejdå"
despedirse
1p sin: me despido
3p sin: se despide
3p plu: se despiden
att väcka (ngn annan)
despertar
1p sin: despierto
3p sin: despierta
3p plu: despiertan
att vakna (väcka sig)
despertarse
1p sin: me despierto
3p sin: se despierta
3p plu: se despiertan
att riva, förstöra
destruir
1p sin: destruyo
3p sin: destruye
3p plu: destruyen
att stanna (ngn annan), att annhålla någon
detener
1p sin: detengo
3p sin: detiene
3p plu: detienen
att stanna (själv)
detenerse
1p sin: me tengo
3p sin: se detiene
3p plu: se detienen
att ge tillbaka (en sak)
devolver
1p sin: devuelvo 3p sin: devuelve 3p plu: devuelven
att ha roligt, roa sig
divertirse
1p sin: me divierto
3p sin: se divierte
3p plu: se divierten
att sova
dormir
1p sin: duermo 3p sin: duerme 3p plu: duermen
att börja (göra något)
empezar
1p sin: empiezo
3p sin: empieza
3p plu: empiezan
(äv. comenzar)
att slå på, tända (inte eld)
encender
1p sin: enciendo
3p sin: enciende
3p plu: encienden
(äv. prender)
att hitta att möta
encontrar
1p sin: encuento 3p sin: encuenta 3p plu: encuentan
att "vara" ("tillfälligt")
estar
1p sin: estoy
3p sin: está
3p plu: están
att göra/skapa
hacer
1p sin: hago
att såra, skada
herir
1p sin: hiero
3p sin: hiere
3p plu: hieren
att fly, rymma
huir
1p sin: huyo
3p sin: huye
3p plu: huyen
att influera, påverka
influir
1p sin: influyo
3p sin: influye
3p plu: influyen
att "gå"
ir
1p sin: voy
1p plu: vamos
3p sin: va
3p plu: van
att regna
llover
1p sin: - 1p plu: - 3p sin: llueve 3p plu: -
att mäta
medir
1p sin: mido
3p sin: mide
3p plu: miden
att ljuga
mentir
1p sin: miento
3p sin: miente
3p plu: mienten
att förtjäna
merecer
1p sin: merezco
att bita
morder
1p sin: muerdo 3p sin: muerde 3p plu: muerden
att dö
morir
1p sin: muero 3p sin: muere 3p plu: mueren
att förneka
negar
1p sin: niego
3p sin: niega
3p plu: niegan
att snöa
nevar
1p sin: -
1p plu: -
3p sin: nieva
3p plu: -
att lyda
obedecer
1p sin: obedezco
att erbjuda
ofrecer
1p sin: ofrezco
att höra
oír
1p sin: oigo
3p sin: oye
3p plu: oyen
att lukta
oler
1p sin: huelo
3p sin: huele
3p plu: huelen
att verka (som) att se ut (som)
parecer
1p sin: parezco
att tillhöra
partenecer
1p sin: partenezco
att be om
pedir
1p sin: pido
3p sin: pide
3p plu: piden
att tänka, tycka
pensar
1p sin: pienso
3p sin: piensa
3p plu: piensan
att förlora
perder
1p sin: pierdo
3p sin: pierde
3p plu: pierden
att jaga, förfölja
perseguir
1p sin: persigo
3p sin: persigue
3p plu: persiguen
att kunna (göra)
poder
1p sin: puedo 3p sin: puede 3p plu: pueden
att "placera"
poner
1p sin: pongo
att föredra
preferir
1p sin: prefiero
3p sin: prefiere
3p plu: prefieren
att prova (kläder, mat)
probar
1p sin: pruebo 3p sin: prueba 3p plu: prueban
att bryta, söndra
att gå sönder
quebrar
1p sin: quiebro
3p sin: quiebra
3p plu: quiebran
att minnas / komma ihåg
recordar
1p sin: recuerdo 3p sin: recuerda 3p plu: recuerdan
(äv. acordarse)
att skratta
reír(se)
1p sin: (me) rio
3p sin: (se) rie
3p plu: (se) rien
att repetera
repetir
1p sin: repito
3p sin: repite
3p plu: repiten
att be (om)
rogar
1p sin: ruego 3p sin: ruega 3p plu: ruegan
att veta ("kunna")
saber
1p sin: sé
att gå ut (lämna)
salir
1p sin: salgo
att följa
seguir
1p sin: sigo
3p sin: sigue
3p plu: siguen
att plantera, så
sembrar
1p sin: siembro
3p sin: siembra
3p plu: siembran
att sätta (sig)
sentarse
1p sin: me siento
3p sin: se sienta
3p plu: se sientan
att känna (ngt)
sentir
1p sin: siento
3p sin: siente
3p plu: sienten
att känna (sig)
sentirse
1p sin: me siento
3p sin: se siente
3p plu: se sienten
att tjäna,
att servera
servir
1p sin: sirvo
3p sin: sirve
3p plu: sirven
att "vara" (karaktäristiskt)
servir
1p sin: soy
1p plu: somos
3p sin: es
3p plu: son
att låta/höras/ljuda (saker)
sonar
1p sin: sueno 3p sin: suena 3p plu: suenan
att drömma
soñar
1p sin: sueño 3p sin: sueña 3p plu: sueñan
att le
sonreír(se?)
1p sin: (me) sonrio
3p sin: (se) sonrie
3p plu: (se) sonrien
att ersätta
sustituir
1p sin: sustituyo
3p sin: sustituye
3p plu: sustituyen
att skaka, bäva
temblar
1p sin: tiemblo
3p sin: tiembla
3p plu: tiemblan
att ha
tener
1p sin: tengo
3p sin: tiene
3p plu: tienen
att översätta
traducir
1p sin: traduzco
att komma med något/ta med (hem)
traer
1p sin: traigo
att komma ("till talaren")
venir
1p sin: vengo
3p sin: viene
3p plu: vienen
att se
ver
1p sin: veo
att klä (ngn annan)
vestir
1p sin: visto
3p sin: viste
3p plu: visten
att klä (sig)
vestirse
1p sin: me visto
3p sin: se viste
3p plu: se visten
att flyga
volar
1p sin: vuelo 3p sin: vuela 3p plu: vuelan
att återvända/gå tillbaka
volver
1p sin: vuelvo 3p sin: vuelve 3p plu: vuelven
(äv. regresar)
att packa
envolver
1p sin: envuelvo
3p sin: envuelve
3p plu: envuelven
att lösa
resolver
1p sin: resuelvo
3p sin: resuelve
3p plu: resuelven
att förstå
entender
1p sin: entiendo
3p sin: entiende
3p plu: entienden
(äv. comprender)
att värma
calentar
1p sin: caliento
3p plu: calienta
3p plu: calientan
att styra (regera)
gobernar
1p sin: gobierno
3p sin: gobierna
3p plu: gobiernan
att välja
elegir
1p sin: elijo
(äv. escoger)
att välja
escoger
1p sin: escojo
(äv. elegir)