Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

How much time do you spend studying Tagalog?

Ilang oras ang nilalaan mo sa pag-aaral ng Tagalog?

Normally, I spend at least 3 hours studying Tagalog.

kadalasan, mga tatlong oras (ang nilalaan kosa pag-aaral ng Tagalog).

How do you say(......)

Paano mo sabihin ang …

It’s said this way…..

Ganito sabihin ang ………

How do you write (......)

Paano mo isulat ang…

You can write it like this

Pwede mong siyang isulat ng ganito ………..

How are you learning Tagalog?

Paano ka natututo ng Tagalog?

I’m learning Tagalog by using textbooks and practicing with Filipinos.

Natututo ako ng Tagalog sa pamamagitan ng mga libro at pag-eensayo kasama ng mga Filipino

Which countries have you been to?

Aling mga bansa na ang napuntahan mo?

I’ve been to America and france.

Nakapunta na ako sa Amerika at Prance.

Which books are you using to learn Tagalog?

Aling mga libro ang ginagamit mo sa pagaaral ng Tagalog?

I’m using atextbook called‘’Teach Yourself’’

Gumagamit ako ng librong pinamagatang,“Teach Yourself”.