• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvad er ANOVA?
En metode til at analyserer om der er forskel på tværs af tre eller flere grupper
Hvad gør en 1-vejs ANOVA?
Sammenligner variansen indenfor grupperne med variansen på tværs af grupperne for at vurdere om gruppernes gennemsnit er signifikant forskellige
Hvad indeholder ANOVA?
Én metrisk afhængig variabel (eks: graden af angst og depression) og én uafhængig variabel på nominalskala-niveau (eks.: spørgsmålsversion) opdelt i mere end to værdier. Typisk grupper eller kategorier (Fx placering i søskendeflokken; første, anden, tredje…)
Hvad er F-testen?
Hovedindholdet i ANOVA
Hvad er null-hypotesen for F-testen?
At der er ingen forskel er på gruppernes gennemsnit
Hvad er den alternative (eksperimentelle) hypotese for F-testen
at mindst to gennemsnit er forskellige.
Hvad sker der ved høj F-værdi og deraf følgende lav P-værdi?
forkastes H0, og Ha accepteres – men vi ved ikke, hvilke gennemsnit, der er forskellige
Hvad åbner det op for, hvis F-testen er signifikant?
Så kan man gå videre og undersøge præcis hvilke grupper der har signifikant forskellige gennemsnit
Hvordan undersøger man, hvilke grupper der har signifikant forskellige gennemsnit?
Man kan benytte post-hoc test (som fx Bonferroni correction) hvor der kontrolleres for antallet af sammenligninger (des flere des lavere p-niveau).
Hvad er de to typer af en-evejs ANOVA?
Between-group ANOVA og Within-subjects ANOVA (repeated measures)
Hvad er between-group ANOVA?
Sammenligning af gennemsnit imellem tre eller flere grupper
Hvad er Within-subjects ANOVA (repeated measures)?
sammenligner gennemsnit inden for samme gruppe på forskellige tidspunkter (fx før, under og efter behandling).
Hvad er forudsætninger for 1-vejs ANOVA?
•At observationerne er uafhængige af hindanden (den samme person må ikke optræde i flere grupper).
•Data er normalfordelt på populationsniveau.
•Hvis ikke det er normalt fordelt eller hvis stikprøven er meget lille kan Kruskal-Wallis test som er den non-parametriske alternativ.
•Variansen inden for grupperne skal være af tilsvarende størrelse. Dette kan testes med Levene’s test.