Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Du er læge i FAM.


henvisning egen læge: 65-årig mand. Kendt velbehandlet hypertension, overvægt ogtype 2 diabetes. Henvises akut på grund af tiltagende svært regulerbartblodtryk og begyndende inkompensation.


Medicinliste:Lisinopril (ACE-hæmmer) 10 mg x 1Amlodipin (Calcium-kanalblokker) 10 mg x 1Centyl c/KCl (thiaziddiuretikum) x1.symptomer:


2mnd mere hovedpine end vanligt,


forpustet ved mindre belastning.


ikke været brystsmerter.


uregelmæssig hjertebankenspecielt ved anstrengelse. tiltagende hævelse af benene, somaftager lidt i løbet af natten.


Første blodtryk efter modtagelsen i FAM er 195/105 mmHg. Andet blodtryk efter1 time er 180/100 mmHg. Stetoskopisk er derregelmæssig hjerterytme og let krepitation basalt over begge lungeflader.


moderatedeklive ødemer.


Du skal nu:Diagnosticere·TolkedataBehandle

DIFF: Hypertensiv nefropati med tiltagendeoverhydrering vs. nyudviklet nyrearteriestenose med stigende blodtryk ogdiastolisk dysfunktion med inkompensation


AKUTTE prøver:Elektrolytter og infektionstal, EKG, Rtg. Thorax
subakutt:Ved betydelig inkompensation: Ekkokardiografi Ved betydeligt forhøjet kreatinin (> 150 µmol/l): Captopril isotop renografi gment--~6


initial beh: Furix 40 mg i.v. x flere mhp. vægttab på ½-1 kg


Furix 40 mg peroralt x 2-4


Ved forhøjet kreatinin: pause lisinopril(ACE-hæmmerNæste dag er ødemerne og funktionsdyspnøen aftaget, blodtrykket er faldet til 175/95 mmHg og pulsen er stadig regelmæssig. Initiale blodprøver og næste dags blodprøver viser P-Kreatinin på 195 faldende til 180 (60-105 µmol/l) og P-Kalium på 3,6 faldende til 3,1 (3,5-4,4 mmol/l).
Hva sier det deg og hva vil du gjøre:Urinopsamling mhp. clearence bestemmelse,Ultralyd af abdomen mhp. nyrestørrelse og fraførende urinveje, Captopril isotoprenografi mhp. evt. nyrearteriestenoseRp. furix 80 mg x 2-3 p.o. Continuat amlodipin, Pause lisinopril(ACE-hæmmer), Seponat centyl c/KCl

hvis du mistenker nyrearteriestenose?


nyreinsufficiens?

Hvismistanken om nyrearteriestenose understøttes foretages renal angiografi og evt.perkutan renal angioplastik med stentinsættelseHvismistanken om parenchymatøs nyreinsufficiens understøttes forsøges forsigtiggenopstart på ACE-hæmmer/ARB under tæt kontrol af kreatinin. BT-mål tættere på 120/80 mmHg.

læge i praksis


En 63-årig mand


2-3måneder haft tendens til smerter i midt brystet ved anstrengelse. ingenmedicin. Højde: 182 cmVægt: 86 kgBMI: 26


Blodtryk 130/80 mmHg


Objektivundersøgelse: Normal


Du skal nu · Optage supplerende anamnese · Vurdere et EKG ·Kort meddele patienten en foreløbig diagnose· Kort meddele patienten et relevant udredningsprogram· Informere patientenom behandlingsmulighedero:p>&n+F&

anamnese: (varighed afsmerter, lokaliseret centralt, udstråling af smerter, ledsagende åndenød, tidligere brystsmerter,tidligere hjertesygdom, hypertension, claudicatio eller hævede ben, tidligereapoplexi, diabetes mellitus, provokerende/lindrende faktorer, familiær disposition til hjerte-kar-sygdomme,tobak, medicin)