• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back

by the time

kým, pokým

pitch

ihrisko (napr. futbalové)

track

dráha (formula, atď...)

court

kurt (napr. tenisový)

course

golfové ihrisko

ring

boxerský ring

rink

zimný štadión

beat

poraziť

viewer/spectator

divák TV/divák naživo

umpire/referee

rozhodca/rozhodca s píšťalkou

final/finále

finále v športe/finále predstavenia

end/ending

koniec situácie/koniec príbehu

bat

pálka

stick

hokejka

rod

udica

racket

raketa

draw

remizovať

equal

vyrovnať

bring forward

change the date/time of an event so it happens earlier

carry on

continue

get round to

start (after planning to do sth for a long time)

get up to

do; do sth you should not do

go in for

enter (a competition, etc...); like

go off

stop liking

join in

participate, take part

look out

be careful

pull out

stop being involved in an activity

put off

delay, postpone

put up with

tolerate

take to

start (as a habit)

take up

start (a hobby, sport, etc...); fill an amount of space/time

do your best

urobiť maximum

some/little chance of your doing

nejaká šanca tvojho snaženia

take a chance on sth

vziať šancu na niečo

have a go

vyskúšať

mad on/about sth

šialený z niečoho

take pleasure in sth

mať z niečoho potešenie

gain

získať

popular with/among

popular predložka

side with sb

držať stranu s niekým

in time

včas

on time

načas

sth takes up your time

zaberá čas

free/spare/leisure time

voľný/rezervný/voľný čas

turn sth over

prevrátiť niečo

in turn

striedavo

concentrate on

concentrate predložka

fond of sth

zamilovaný do

free of/for sth

free predložka

listen to sth/sb

listen predložka

prefer to do, prefer doing

prefer + _______

sure/certain of sth

istý + predložka

disallow

nedovoliť

disassociate

associate zápor

equipped

vybavený

misfortune

nešťastie

knowledgeable

oboznámený

loss

prehra

maintenance

údržba

medallion

medailón

opposing

protismerný

retrain

preškoliť

fancy

záľuba, chuť

arrive in Greece/arriveat the stadium

prísť do Grécka, prísť na štadión

on Monday

v pondelok

from Monday to Friday

od pondelka do piatku

turn left at the post office

zatoč vľavo pri pošte

walk towards the station

kráčaj smerom k stanici

at/on the back of

vzadu, za