• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back

quins són els transmissors de la informació genètica?

ADN i ARN

defineix enzim

són biomolècules que catalitzen les reaccions químiques i molts cops necessiten coenzims

defineix ATP

és una molècula que transporta energia química a l'interior de les cèl.lules pel metabolisme

què és...


- la unitat bàsica dels àcids nucleics


- els transportadors d'energia química


- els enzims

els nucleòtids

defineix nucleòtid breument

és la unitat estructural dels àcids nucleics, els transportadors d'energia i els enzims

d'on deriven les bases nitrogenades?

són derivades de compostos heterocíclics: pirimidínic i purínic

quines bases pot tindre una pirimidina?

citosina, uracil, timina

quines bases pot tindre una purina?

adenina, guanina

com són les molècules de les bases nitrogenades?

són molècules planes i insolubles en aigua

per què l'ARN ha evolucionat a ADN?

perquè la 2'-desoxiribosa és més estable

explica què és un nucleòsid

és la unió d'una base nitrogenada i un sucre. encara no és un nucleòtid.


existeixen els ribonucleòsids i els 2'-desoxiribonucleòsids

explica què és un nucleòtid

és la unió d'un nucleòsid (base nitrogenada + sucre) i un àcid fosfòric que s'uneix per un dels 2 OH lliures dels 2'-desoxiribonucleòsids o dels 3 OH lliures dels ribonucleòsids

quins són els nucleòtids que més abunden i perquè?

els nucleòsids-5'-fosfat (l'OH 5' és el més esterificat)


és possible que sigui a causa de les reaccions enzimàtiques que es fan a travès del nucleòsid-5'-fosfat

quines bases i sucres pot tindre un nucleòtid que transporta energia química?

adenina, guanosina, citosina, uracil i timina


riboses o desoxiriboses

què signifiquen les lletres


ATP ADP AMP / dATP dADP dAMP

A: la base Adenina (pot ser A, G, C, U, T)


T/D/M: segons si és trifosfat, difosfat o monofosfat


d: si és desoxiribosa

com a què fem servir els nucleòtids lliures (transportadors d'energia)?

els fem servir com a magatzem d'energia

què passa quan una reacció necessita energia?

un nucleòtid lliure (transportador d'energia) es desfosforila i aporta l'energia necessaria

quin és el principal transportador d'energia a l'organisme?

l'ATP

què són els coenzims?

són els biocatalitzadors dels enzims

quin tipus de cromosoma forma l'ADN a les cèl.lules procariotes?

forma un cromosoma circular que es troba al citoplasma

quin tipus de cromosomes forma l'ADN a les cèl.lules eucariotes?

forma diversos cromosomes que contenen una o dues molècules d'ADN, i són acompanyats per les proteïnes histona i protamina.


generalment al nucli, també als mitocondris i cloroplasts

com són les molècules d'ADN?

són macromolècules formades per 2'-desoxiribonuclèotids amb les quatre bases principals (A, G, C i T) i d'altres secundàries

descriu la cadena d'ADN

és una cadena de desoxiribonucleòtids units per ponts fosfodièster pels OH del carboni 3' i 5'.


és polar en els extrems perquè el primer nucleòtid té el C 5' lliure.


la seqüència de bases està escrita en direcció 5'-3': la seqüència ACG ens indica que el C5' de l'adenosina i el C3' de la guanina estan lliures.

explica el model de la doble hèlix de watson i crick

- són dues cadenes de polinucleòtids enrotllades amb un eix comú, antiparal.leles (van en sentits oposats) i unides per ponts d'hidrogen


- a l'interior hi ha les bases que formen els ponts d'hidrogen


- a l'exterior hi ha els fòsfors i sucres.

amb què s'uneixen les purines i les pirimidines?

una purina sempre s'uneix a una pirimidina

amb què s'uneix l'adenina? i la guanina?

A-T sempre


G-C sempre

per què A-T i C-G?

per què es formen enllaços per ponts d'hidrogen més estables i amb les distàncies adequades. així son complementàries les cadenes

quines són les mides de la doble hèlix?

el seu diàmetre es de 20Å


les bases son planes i estan apilades a 3,4 Å


cada 10 bases l'hèlix fa una volta completa a la doble hèlix

quin tipus de replicació suggereixen les regles de complementarietat?

suggereixen una replicació senzilla:


les dues cadenes es separen i fan de motlle per una nova hèlix

què canvien les mutacions a nivell molecular?

canvien la seqüència de bases

per què l'ADN té suficient variabilitat per ser el material hereditari?

perquè la seqüència de bases no té restriccions, pot ser qualsevol

a quin pH i quines temperatures és estable l'ADN?

a pH=7 i temperatures ordinàries

què li passa l'ADN si hi ha un canvi no extrem de pH/temperatura?

l'ADN es desnaturalitza però pot tornar a arreplegar-se de forma correcta perquè pot quedar un fragment sense desenrotllar

què li passa l'ADN si hi ha un canvi extrem de pH/temperatura?

l'ADN es desnaturalitza i pot tornar-se a arreplegar de manera incorrecta perquè pot desenrotllar-se tota la cadena

per què és més difícil desnaturalitzar una cadena abundant en C i G que no pas en A i T?

perquè entre la citosina i la guanina hi ha tres ponts d'hidrogen, quan entre l'adenina i la timina només dos

quantes cadenes presenta l'ARN? i l'ADN?

ARN: una


ADN: dos

és possible que l'ARN presenti dues cadenes?

sí, en alguns organismes

anomena els tipus d'ARN que hi ha

missatger


ribosòmic


transferència

ARN MISSATGER


on es troba?


de què està format?


quina és la seva funció?

es forma al nucli i passa als ribosomes

està format per les quatre bases principals de l'ARN i és monocatenari


actua com a motlle per fer proteïnesARN RIBOSÒMIC


on es troba?


de què està format?


quina és la seva funció?

es troba als ribosomes


està format per les quatre bases principals i algunes secundàries


es troba associat a proteïnes i forma els ribosomes

ARN TRANSFERÈNCIA


on es troba?


de què està format?


quina és la seva funció?

es troba lliure pel citoplasma o unit a un aminoàcid

està format per les quatre bases principals, secundàries i "estranyes"


porta els aminoàcids que demana la seqüència de bases de l'ARN missatger


La composició (% de bases) a les cèl.lules és característic de cada espècie


cert o fals?

cert

tots els teixits i òrgans dels individus d'una espècie tenen una composició diferent d'ADN


cert o fals?

fals

la quantitat d'ADN a una cèl.lula és proporcional a...

la complexitat de l'espècie

varia la composició de les bases d'ADN d'una espècie?

no, és constant i no varia amb l'edat/tipus de nutrició/etc...

quan té lloc la replicació d'ADN?

a la reproducció cel.lular, fase S en eucariotes