• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/635

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

635 Cards in this Set

 • Front
 • Back
let's V ( V ba )
V 吧
verb [a little] ( yí xià )
一下
altogether ( yígōng )
一共
definitely ( yídìng )
一定
alike ( yíyàng )
一样
same ( yíyàng )
一样
a little [noun] ( yí diǎn )
一点
straight ( yìzhí )
一直
together ( yìqǐ )
一起
to go ( shàng )
morning ( shàngwǔ )
上午
to go to the bathroom ( shàng cèsuǒ )
上厕所
to go to class ( shàngkè )
上课
to start class ( shàng kè )
上课
last week ( xiàge xīngqī )
下个星期
next week ( xiàge xīngqī )
下个星期
last month ( xiàge yuè )
下个月
next month ( xiàge yuè )
下个月
afternoon ( xiàwǔ )
下午
rain (heavy) ( xià dà yǔ )
下大雨
rain (light) ( xià xiǎo yǔ )
下小雨
to end class ( xià kè )
下课
rain ( xià yǔ )
下雨
no ( bù )
not only . . . but also . . . ( búdàn . . . érqiě )
不但 . . . 而且
to be embarrassed ( bùhǎo yìsi )
不好意思
don't have to ( bú yòng )
不用
not bad ( bú cuò )
不错
major (degree) ( zhuānyè )
专业
east ( dōng )
Tokyo ( dōngjīng )
东京
things ( dōngxi )
东西
two ( liǎng )
medium [size] ( zhōng [hào] )
中[号]
noon ( zhōng wǔ )
中午
China ( zhōngguó )
中国
Chinatown ( zhōngguóchéng )
中国成
center (building) ( zhōngxīn )
中心
between ( zhōngjiān )
中间
middle ( zhōngjiān )
中间
why? ( wèishénme )
为什么
also ( yě )
habit ( xíguàn )
习惯
book ( ben shū )
bookstore ( shūdiàn )
书店
buy ( mǎi )
business ( shì )
cloud ( yún )
some ( xiē )
capital (of a country) ( jīng )
person ( rén )
what? ( shénme )
什么
when? ( shénme shíhou )
什么时候
today ( jīntiān )
今天
introduce ( jièshào )
介绍
from [point of origin] ( cóng )
he ( tā )
to pay ( fù qián )
付钱
ago ( yǐqián )
以前
before ( yǐqián )
以前
after (future) ( yǐhòu )
以后
can (know how to) ( huì )
meeting ( huì )
will (future tense) ( huì STH )
会STH
but ( dànshì )
但是
seat ( wèizi )
位子
to live ( zhù )
pig ( zhū )
you ( nǐ )
hello ( nǐ hǎo )
你好
cheap ( piányi )
便宜
letter (mail) ( fēng xìn )
封信
credit card ( xìnyòngkǎ )
信用卡
library card ( jièshūzhèng )
借书证
to lend to someone ( jiè gěi SO )
借给SO
vacation ( jià )
to do ( zuò )
to cook ( zuò fàn )
做饭
to resemble ( xiàng )
son ( érzi )
儿子
first ( xiān )
Mr. ( xiānsheng )
先生
public ( gōng )
bus ( gōnggòngqìchē )
公共汽车
park ( gōngyuán )
公园
close ( guān )
other ( qítā de )
其他的
again (future) ( zài )
goodbye ( zàijiàn )
再见
to write ( xié )
winter ( dōngtiān )
冬天
cold ( lěng )
cool (weather) ( liángkuai )
凉快
cold food with dressing ( liángbàn )
凉拌
how many? ( jǐ )
some ( jǐ )
what time? ( jǐdiǎn )
几点
go out ( chūqù )
出去
taxi ( chūzūqìchē )
出租汽车
cent ( MW fēn )
minute ( fēn[zhōng] )
分[钟]
recently ( gāng cái )
刚才
don't! ( bié )
other ( bié de )
别的
arrive ( dào )
to go somewhere to do something ( dào SW qù STH )
到SW去STH
to be due ( dàoqī )
到期
quarter hour ( kè )
money ( qián )
the day before yesterday ( qiántiān )
前天
the year before last ( qiánnián )
前年
forward ( qiánbiān )
前边
to be left over ( shèng )
remain ( shèng )
deal with ( bàn )
office ( bàngōngshì )
办公室
homework ( gōngkè )
功课
north ( běi )
Beijing ( běijīng )
北京
doctor ( yīshēng )
医生
lunch ( wǔfàn )
午饭
half ( bàn )
midnight ( bànyè )
半夜
one-way street ( dānxíngdào )
单行道
sell ( mài )
south ( nán )
card ( kǎpiàn )
卡片
bathroom ( cèsuǒ )
厕所
go ( qù )
last year ( qùnián )
去年
again (past) ( yòu )
pair of ( MW shuāng )
pronunciation ( fāyīn )
发音
test (oral) ( kǒushi )
口试
only ( zhǐ )
to ask someone to do something ( jiào )
called, to be ( jiào )
-able (suffix) ( kě V )
可V
cola ( kělè )
可乐
may ( kěyǐ )
可以
Coke ( kěkǒukělè )
可口可乐
but ( kěshì )
可是
cute ( kě'ài )
可爱
right (direction) ( yòu )
leaf ( yè )
bus route ( hào )
day (of the month) ( hào )
size ( hào )
eat ( chī )
vegetarian (person) ( chī sù )
吃素
jealous ( chīcù )
吃醋
suitable ( héshì )
合适
classmate ( tóngxué )
同学
to go the same way ( tónglù )
同路
name ( míngzi )
名字
the day after tomorrow ( hòutiān )
后天
after (past) ( hòulái )
后来
later (past tense) ( hòulái )
后来
listen ( tīng )
hear ( tīngjiàn )
听见
tell ( gàosu )
告诉
weekend ( zhōumò )
周末
MSG ( wèijīng )
味精
and (nouns) ( hé )
coffee ( kāfēi )
咖啡
brown ( kāfēisè )
咖啡色
brother (older) ( gēge )
哥哥
which? ( nǎ )
where? ( nǎr )
哪儿
where? ( nǎli )
哪里
salesperson ( shòuhuòyuán )
售货员
sing ( chàng [gē] )
唱[歌]
beer ( píjiǔ )
啤酒
Hey! (on phone) ( wèi )
to like ( xǐhuān )
喜欢
drink ( hē )
mouth ( zuǐ )
to return (to a place) ( huí )
because ( yīnwèi )
因为
country ( guó )
library ( túshūguǎn )
图书馆
at ( zài )
to be at ( zài )
underground ( dìxià )
地下
map ( zhāng dìtú )
张地图
from ( dìfang )
地方
subway ( dìtiě )
地铁
field ( chǎng )
sit ( zuò )
travel by ( zuò )
kuai (yuan) ( kuài )
review ( fùxí )
复习
summer ( xiàtiān )
夏天
foreign ( wàiguó )
外国
many ( duō )
much ( duō )
how ADJ? ( duō ADJ )
多ADJ
how long? ( duō jiǔ )
多久
how old? ( duō dà )
多大
enough ( gòu )
big ( dà )
college ( dàxué )
大学
everyone ( dàjiā )
大家
day ( tiān )
weather ( tiānqì )
天气
too (excessive) ( tài )
female ( nǚ )
daughter ( nǚér )
女儿
girlfriend ( nǚpéngyǒu )
女朋友
she ( tā )
good ( hǎo )
long time ( hǎo jiǔ )
好久
to seem like [clause] ( hǎo xiàng )
好像
delicious ( hǎochī )
好吃
fun ( hǎowán )
好玩
if ( rúguǒ )
如果
mother ( māma )
妈妈
sister (younger) ( mèimei )
妹妹
sister (older) ( jiějie )
姐姐
surname ( xìng )
dictionary ( běn zìdiǎn )
本字典
study ( xué )
learn ( xuéhuì )
学会
semester ( xuéqī )
学期
school ( xuéxiào )
学校
student ( xuésheng )
学生
child ( háizi )
孩子
run out of ( wán )
experiment ( shíyàn )
实验
laboratory ( shíyànshì )
实验室
polite ( kèqi )
客气
family ( jiā )
home ( jiā )
family [members] ( jiārén )
家人
homestyle ( jiācháng )
家常
easy ( róngyì )
容易
dorm ( sùshè )
宿舍
winter vacation ( hánjià )
寒假
winter vacation ( hánjià )
寒假
correct ( duì )
right (correct) ( duì )
excuse me ( duìbuqǐ )
对不起
sorry (at fault) ( duìbúqǐ )
对不起
future ( jiānglái )
将来
small ( xiǎo )
Miss ( xiǎojie )
小姐
hour ( ge xiǎoshí )
个小时
already ( jiù )
exactly ( jiù )
right (proximity) ( jiù )
soon ( jiù )
to belong to ( shǔ )
born in the year of (zodiac) ( shǔ )
years (of age) ( suì )
job ( gōngzuò )
工作
left (direction) ( zuǒ )
lack, to ( chà )
already ( yǐjīng )
已经
handsome ( shuài )
master ( shīfu )
师傅
hope ( xīwàng )
希望
to bring ( dài )
cassette tape ( pán dǎi )
to help ( bāng [zhù] )
帮[助]
to do a favor ( bàngmáng )
帮忙
often ( chángcháng )
常常
hat ( dǐng màozi )
帽子
usually ( píngcháng )
平常
year ( nián )
grade (in school) ( niánjí )
年级
bed ( chuáng )
should ( yīnggāi )
应该
shop ( diàn )
store ( diàn )
open ( kāi )
to have a meeting ( kāi huì )
开会
start ( kāishǐ )
开始
to drive [a car] ( kāichē )
开车
brother (younger) ( dìdi )
弟弟
to play (an instrument) ( tán )
movie (recording) ( lùxiàng )
录像
recording ( lùyīn )
录音
towards ( wàng )
very ( hěn )
lawyer ( lǜshī )
律师
have to ( děi )
must ( bìxū )
必须
to forget ( wàngle )
忘了
busy ( máng )
soon ( kuài . . . le )
快. . .了
happy [holiday] ( kuàile )
快乐
fast food ( kuàicān )
快餐
read aloud ( niàn )
how come? (surpised) ( zěnme )
怎么
how? ( zěnme )
怎么
you (formal) ( nín )
think ( xiǎng )
to want ( xiǎng )
miss STH ( xiǎng STH )
想STH
meaning ( yìsi )
意思
slow ( màn )
understand ( dǒng )
city ( chéng )
I ( wǒ )
or ( huòzhě )
或者
so ( suǒyǐ )
所以
hand ( shǒu )
finger ( shǒuzhǐ )
手指
cell phone ( shǒu jī )
手机
not until ( cái )
to hit ( dǎ )
open the book ( dǎkāi shū )
打开书
to make a phone call ( dǎ diàn huà )
打电话
to give change ( zhǎo )
look for ( zhǎo )
to find ( zhǎodào )
找到
newspaper ( bào )
in the newspaper ( bào shàng )
报上
turn ( guǎi )
to exchange ( huàn )
to return (give back) ( huán )
greet someone ( jiē )
to welcome ( jiē )
welcome someone ( jiē )
to answer the phone ( jiē diànhuà )
接电话
put in ( fàng )
teach ( jiāo )
classroom ( jiàoshì )
教室
language (written) ( wén )
new ( xīn )
convenient ( fāngbiàn )
方便
next to ( pángbiān )
旁边
side ( pángbiān )
旁边
day ( rì )
sun ( rì )
Japanese language ( rìwén )
日文
Japan ( rìběn )
日本
diary (entry) ( piān rìjì )
日记
early ( zǎo )
morning ( zǎoshàng )
早上
If I had known earlier ( zǎo zhīdao )
早知道
breakfast ( zǎofàn )
早饭
moment ( shíhou )
时候
time ( shíjiān )
时间
tomorrow ( míngtiān )
明天
next year ( míngnián )
明年
week ( xīngqī )
星期
spring ( chūntiān )
春天
yesterday ( zuótiān )
昨天
to be ( shì )
late ( wǎn )
dinner ( wǎnfàn )
晚饭
summer vacation ( shǔjià )
暑假
summer vacation ( shǔjià )
暑假
summer semester ( shǔqī )
暑期
warm ( nuǎnhuo )
暖和
even more ( gèng )
even more ( gèng )
most ( zuì )
recently ( zuìjìn )
最近
month ( ge yuè )
have ( yǒu )
famous ( yǒumíng )
有名
interesting ( yǒu yìsi )
有意思
sometimes ( yǒu shíhou )
有时侯
useful ( yǒuyòng )
有用
rich ( yǒu qián )
有钱
friend ( péngyǒu )
朋友
waiter ( fúwùyuán )
服务员
machine ( jī )
plum ( lǐ )
come ( lái )
cup ( MW bēi )
extremely ( jíle )
极了
forest ( lín )
fruit juice ( guǒzhī )
果汁
sheep ( yáng )
table ( zhāng zhuōzi )
张桌子
floor (level) ( lóu )
downstairs ( lóuxià )
楼下
upstairs ( lóushàng )
楼下
time (instance) ( cì )
song ( gē )
currently ( zhèngzài )
正在
each ( měi )
every ( měi )
dime ( máo )
sweater ( máoyī )
毛衣
air ( qì )
water ( shuǐ )
fruit ( shuǐguǒ )
水果
Chinese (adj) ( hàn )
soup ( tāng )
soft drink ( qìshuǐ )
汽水
automobile ( liang qìchē )
汽车
don't have ( méiyǒu )
没有
poor ( méiyǒu qián )
没有钱
to take a bath ( xǐzǎo )
洗澡
to shower ( xǐzǎo )
洗澡
activity ( huódòng )
活动
exercise ( huódòng )
活动
ocean ( hǎi )
sea ( hǎi )
clearly ( qīngchu )
清楚
thirsty ( kě )
pretty ( piàoliang )
漂亮
train ( huǒchē )
火车
light ( dēng )
order dishes ( diǎn [cài] )
点[菜]
o'clock ( diǎn [zhōng] )
点[钟]
hot ( rè )
then ( ránhòu )
然后
picture ( zhāng zhàopiàn )
照片
love ( ài )
father ( bàba )
爸爸
cow ( niú )
beef ( niúròu )
牛肉
dog ( gǒu )
king ( wáng )
have fun ( wán )
now ( xiànzài )
现在
class (students) ( bān )
ball ( qiú )
bottle ( MW píng )
sweet ( tián )
to be born ( shēng )
birthday ( shēngrì )
生日
use ( yòng )
hard-working ( yònggōng )
用功
field ( tián )
electricity ( diàn )
movie (a film) ( bù diànyǐng )
电影
movie (projected) ( diànyǐng )
电影
computer ( diànnǎo )
电脑
TV ( diànshì )
电视
telephone ( diànhuà )
电话
male ( nán )
boyfriend ( nánpéngyǒu )
男朋友
to leave behind [somewhere] ( liú [zài SW] )
留[在SW]
white ( bái )
hundred ( bǎi )
's (possesive) ( de )
plate (of food) ( MW pán )
plate (dishes) ( pánzi )
盘子
look ( kàn )
to watch ( kàn )
to visit someone ( kàn SO )
看SO
read ( kànshū )
看书
see ( kànjiàn )
看见
extremely ( zhēn )
eye ( yǎnjing )
眼睛
sleep ( shuìjiào )
睡觉
know ( zhīdào )
知道
graduate student ( yánjiūshēng )
研究生
bowl ( MW wǎn )
gift ( lǐwù )
礼物
present ( lǐwù )
礼物
to wish well ( zhù )
ticket ( zhāng piào )
张票
fall (season) ( qiūtiān )
秋天
rent, to ( zū )
free time ( kòng )
put on clothes ( chuān )
穿
to wear (clothes) ( chuān )
穿
bus stop ( zhàn )
train station ( zhàn )
laugh ( xiào )
pen ( bǐ )
test (written) ( bǐshi )
笔试
wait ( děng )
chopsticks ( shuáng kuàizi )
筷子
forget it ( suànle )
算了
never mind ( suàn le )
算了
rice ( mǐ )
cooked rice ( mǐfàn )
米饭
sugar ( táng )
too bad ( zāogāo )
糟糕
vegetarian (food) ( sù )
nervous ( jǐnzhāng )
紧张
red ( hóng )
braise in soy sauce ( hóngshāo )
红烧
traffic light ( hónglǜdēng )
红绿灯
to make an appointment ( yuē )
a date (going out) ( yuēhuì )
约会
bus line ( xiàn )
线
practice ( liànxí )
练习
give ( gěi )
renew ( xùjiè )
续借
green ( lǜ )
绿
to fine ( fá )
punish ( fá )
America ( měiguó )
美国
old ( lǎo )
foreigner ( lǎowài )
老外
teacher ( lǎoshī )
老师
test ( kǎoshi )
考试
to give or take a test ( kǎoshi )
考试
to chat ( liáotiān )
聊天
intelligent ( cōngming )
聪明
meat ( ròu )
can (be able to) ( néng )
brain ( nǎo )
face ( liǎn )
leg ( tuǐ )
oneself ( zìjǐ )
自己
comfortable ( shūfu )
舒服
a dance [party] ( wǔ huì )
舞会
boat ( chuán )
to spend ( huā )
England ( yīngguó )
英国
tea ( chá )
blue ( lán )
although ( suīrán )
虽然
okay ( xíng )
clothes ( jiàn yīfu )
件衣服
cousin (maternal) ( biǎo )
shirt ( jiàn chènshān )
件衬衫
pair of pants ( tiáo kùzi )
裤子
west ( xī )
西
Western food ( xīcān )
西餐
to want (stronger) ( yǎo )
if ( yàoshi )
要是
see ( jiàn )
think [noun] (opinion) ( juéde )
觉得
to know someone ( rènshi )
认识
recognize ( rènshi )
认识
to ask someone to do something ( ràng )
to cause (someone to do something) ( ràng )
to allow (someone to do something) ( ràng )
ID (credentials) ( zhèngjiān )
证件
ID card ( zhèng )
word ( cí )
language (spoken) ( huà )
speech ( huà )
language (spoken) ( yǔ )
grammar ( yǔfǎ )
语法
fast ( kuài )
speak ( shuō )
to talk about ( shuōdào )
说到
talk ( shuōhuà )
说话
to ask (invite or petition) ( qǐng )
please ( qǐng )
to request ( qǐng )
invite ( qǐng [kè] )
请[客]
to treat someone ( qǐng [kè] )
请[客]
to host ( qǐng kè )
请客
class ( jié kè )
节课
course ( mén kè )
lesson ( kè )
who? ( shéi )
whose? ( shéide )
谁的
thank you ( xièxie )
谢谢
expensive ( guì )
walk ( zǒu )
walk ( zǒu lù )
走路
get up (in the morning) ( qǐ chuáng )
起床
and (nouns) ( gēn )
to borrow from someone ( gēn SO jiè )
跟SO借
bus route ( lù )
road ( lù )
jump ( tiào )
to dance ( tiàowǔ )
跳舞
vehicle ( liang chē )
spicy ( là )
have done something ( guo )
overdue ( guǒqī )
过期
to celebrate a birthday ( guò shēngrì )
过生日
sports ( yùndòng )
运动
near ( jìn )
still (continuing) ( hái )
also ( hái )
or? ( háishi )
还是
this ( zhè )
so [much] ( zhème )
这么
enter ( jìn )
come in ( jìnlái )
进来
progress ( jìnbù )
进步
far ( yuǎn )
to get lost ( mílù )
迷路
to see someone off ( sòng )
take someone somewhere ( sòng )
that ( nà )
that [much] ( nàme )
那么
there ( nàr )
那儿
there ( nàli )
那里
all ( dōu )
alcohol ( jiǔ )
sour ( suān )
vinegar ( cù )
inside ( lǐbiān )
里边
gold ( jīn )
clock ( zhōng )
hour ( ge zhōngtóu )
钟头
piano ( gāngqín )
钢琴
steel ( gāng )
wrong ( cuò )
long ( cháng )
Great Wall ( cháng chéng )
长城
door ( mén )
to ask (inquire) ( wèn )
to ask for directions ( wèn lù )
问路
question ( wèntí )
问题
stuffy ( mēn )
in addition to . . . also . . . ( chúle . . . yǐwài . . . )
除了. . . 以外
difficult ( nán )
hard (difficult) ( nán )
snow ( xuě )
shoe ( shuāng xié )
music ( yīnyuè )
音乐
concert ( yīnyuèhuì )
音乐会
preview ( yùxí )
预习
forecast ( yùbào )
预报
color ( yánsè )
颜色
to fly ( fēi )
airplane ( jia fēijī )
飞机
plane ( jia fēijī )
飞机
airport ( fēijīchǎng )
飞机场
cafeteria ( cāntīng )
餐厅
dining room ( cāntīng )
餐厅
meal ( fàn )
restaurant ( fànguǎn )
饭馆
dumplings ( jiǎozi )
饺子
hungry ( è )
饿
tall ( gāo )
happy ( gāoxìng )
高兴
high heels ( shuāng gāogēnxié )
高跟鞋
highway ( gāosùgōnglù )
高速公路
fish ( yú )
annoying ( máfan )
麻烦
yellow ( huáng )
cucumber ( huánggua )
黄瓜
black ( hēi )
nose ( bízi )
鼻子
toilet paper ( shǒu zhǐ )
手纸
helpful ( yǒu bāngzhù )
有帮助