• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ang Kaisipan ng tula
Ang ina ay tanglaw natin sa ating buhay
Mensahe ng tula
Dapat nating mahalin ang ating ina dahil sila ay nagsasakripisyo at nagmamahal
sa ating tunay
Ang talinghagang pahayag ng tula
Sa puso ko ay dumalaw ang malungkot na gunita
Tugmang ginamit ng tula
Tugmaang di-ganap
Sa pilak ng kanyang buhok na hibla ng katandaan
Nabakas ko ang maraming taon niyang kahirapan.

Ano ang ipinahihiwatig ng mga taludtod na ito?
matanda na ang ina
Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman

Ano ang ipinahihiwatig ng taludtod na ito?
nag-iiwan ng pamana
Ang lahat ng yaman dito ay hindi ko kailangan
Ang ibig ko’y ikaw ina, ang ibig ko’y ikaw inang

Ano ang ipinahihiwatig ng mga taludtod na ito?
mapagmahal na anak
Ang tula ay may sukat na
Wang sukat
“ O Ina ko, ano po ba ang naisipang hatiin
Ang lahat ng munting yamang maiiwan sa amin.”

Ano ang ipinahihiwatig ng mga taludtod na ito?
ang anak ay lungkot na lungkot
“Ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman”

Ano ang ipinahihiwatig ng taludtod na ito?
mabait ang anak
Napaiyak ang anak at niyakap ang ina.

Ano ang ipinahihiwatig ng taludtod na ito?
mahal na mahal ng anak ang ina
Positibong katangian ng ina sa tula.
pagtitiis

dakila

kaibigan
Kawili-wiling katangian ng ina sa tula.
mapag-aruga

mapagkalinga

mapagmahal
Negatibong katangian ng ina sa tula.
pabaya

namamalo
Batay sa tula ang pinakamahalagang habilin ay:
Ina
Ang tulang “Ang Pamana ay isang halimbawa ng tulang ang anyo ay:
Malayang taludturan