Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back

das Instrument

instrument

mehrere

kilka, wiele

getrennt

w separacji, oddzielnie

die Ausrede, -n

wymówka

einzig

jedyny

fröhlich

radosny, wesoły

möglichst

możliwie

aufhängen

wieszać

auspacken

rozpakowywać

einschlafen

zasypiać

das Mal, -e

raz

öftens

często, kilkakrotnie

peinlich

kłopotliwy, przykry

schließlich

w końcu, wreszcie

acht geben

uważać, być ostrożnym

auf einmal

na raz

erleben

przeżywać

wenigstens

przynajmniej

der Zufall, Zufälle

przypadek

der Neffe, -n

bratanek, siostrzeniec

die Nichte, -n

bratanica, siostrzenica

die Verwandtschaft, -en

pokrewieństwo

allein erziehend

samotnie wychowujący

einziehen, eingezogen

wprowadzać się

nebenan

obok

verwöhnen

rozpieszczać

def Hafen, Häfen

port

das Kunstwerk, -e

dzieło sztuki

die Ostsee (lp.)

Morze Bałtyckie

zweitgrößte

drugie pod względem wielkości

die Kinokarte, -n

bilet do kina

schrecklich

straszny, okropny

nachschlagen, nachgeschlagen

sprawdzać (np. w słowniku)

das Chaos (lp.)

chaos, zamęt

die Diskussion, -en

dyskusja

die Harmonie (lp.)

harmonia

verwandt

spokrewniony