• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Partenokarpické plody

Bezsemenne plody, bez oplození

Typ bobule citrusů

Hesperidium

Klíčení semen

Epigeicky...dělohy nad zemí


Hypogeicky...pod zemí

Samooplození

Soubor plodolistů v květu

Gyneceum

Největší a nejmenší pyl zrna

Tykev a pomněnka

Brylka

Slepení pyl zrn

Soubor tyčinek v květu

Andreceum

Bez kvetnich obalů

Pryšec

Nej a nej květy

Raflézie a zmijovec


Drobnička


Leknín a ocún