• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Krystalky CaCO3

Otolity

3 části čidla

Periferní konec


Dostředivé nervové dráhy


Korová část

Receptory dotyku

Meissnerova tělíska

Receptory tlaku a tahu

Vater-Paciniho tělíska

Nevolnost

Nauzea

Zvracení

Emesis

Základní pachy

Kafr


Pižmo


Čpavý a


Hnilobný zápach


Květinová,


Éterická,


Kořenitá vůně

4 vrstvy sítnice

Pigmentová


Smyslové


Bipolární


Nervové buňky

Myopie

Před sítnici


Rouptylky


Dobře na blízko

Hypermetropie

Dalekozrakost


Spojky


Za sítnici


Dobře na dálku

Presbyopie

Stařecká Dalekozrakost


Ztráta pružnosti čočky

Astigmatismus

Nepravidelný tvar rohovky


Cylindrucké

Chladu receptory

Krauserova

Tepla receptory

Ruffiniho

Osfradia

Měkkýši


Kvalita vody

Lorenziho orgán

Paryby


Elekroreceptory


Jacobsonův orgán

Plazi


Analýza pachů