• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back

想像力

Xiǎngxiànglì

厚薄

Hòubáo

大小

Dàxiǎo

粗細

Cūxì

深淺

Shēnqiǎn

放不下

Fàng bùxià

配音

Pèiyīn

配樂

pèiyuè

長短

Chángduǎn

寬窄

Kuānzhǎi

抱起來

Bào qǐlái

裝起來

zhuāng qǐlái

抽象

Chōuxiàng

退休

Tuìxiū

動機

Dòngjī

冒險

Màoxiǎn

抽煙

Chōu yān

見面

Jiànmiàn

咬字


發音

Yǎozì
fāyīn

拖拖拉拉

Tuō tuōlā lā

目標

Mùbiāo

行李

Xínglǐ

安排

Ānpái

手錶

Shǒubiǎo

眼鏡

yǎnjìng

金屬

Jīnshǔ

Diàn

時光機

Shíguāng jī

浪費

Làngfèi

夢想

Mèngxiǎng

複習

Fùxí

幫手

Bāngshǒu

吵架

Chǎojià

廚房

Chúfáng

標準

Biāozhǔn

研究所

Yánjiū suǒ

Kòu

咳嗽

Késòu

麵粉

Miànfěn

水晶

shuijīng

喉嚨

Hóulóng

藉口

Jíkǒu