Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Buď trpělivá. Poznáš vysokého..

Paciencia. Conocerás un chico alto

Ta písemka bude určitě těžká.

El examen será muy difícil, seguro.

Neboj, vsechno bude dobré.

No te preocupes, todo irá bien.

Pomůžu ti s tou písemkou, slibuju.

Te ayudaré con el examen, te lo prometo

Když mi pujčíš knížku, vezmu tě na kafe.

Si me dejas el libro te invitaré a un café.

Nemam v úmyslu s tou holkou ještě mluvit.

No pienso hablar con esa chica.

Máš flek na kalhotech. Vyperu je.

Tienes una mancha en los pantalones. Pues lo lavaré.

Když uvidíš černou kočku přinese ti to smůlu

Si ves un gato negro tendrás mala suerte.

Řekla nám že přijde pozdě.

Nos dijo que llegaría tarde.

Slíbila, že promění město.

Prometió, que transformaría la ciudad.

Až dostuduju, pojedu do zahraničí.

Cuando acabe la carrera viajaré al extranjero

Až udělám tu zkoušku, požádám o stipendium.

En cuanto apruebe el examen pediré una beca

Dokud nevyhraje neodejde.

Hasta que no gane no se va a ir

Musíme to dodělat dřív než přijde profesor.

Tenemos que terminarlo antes de que venga el profesor

Kdy pojedeme k moři? Až uděláš zkoušky?

Cuándo vamos a ir a la playa? Cuando apruebes los exámenes

Je možné ze tahle škola není tak dobra jak říkají.

Es posible que esta escuela no sea tan buena como dicen

Je pravděpodobné že tu zkoušku zase neudělám.

Lo más probable es que vuelva a suspender

Možná pojedeme na výlet.

Quizás vayamos de excursión

Možná se ve třídě dobře chová , ale moc se neučí

Puede que es porte bien en clase pero no estudia mucho.