Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Zasadzka

Ambush

Irytujący

Annoying

Napaść

Assault

Ostrożny

Cautious

Zarozumiały

Conceited

Zakłócić

Disrupt

Wymizernowany

Drawn

Oznaka

Indication

Gorszy

Interior

Brak pewności siebie

Insecurity

Zmiewaga

Insult

Kolczyk do nosa

Nose-stud

Spadochroniarstwo

Parachuting

Pospolity

Plain

Uspokajający

Reassuring

Zdradzić

Reveal

Niechlujny

Scruffy

Opryskliwy

Snappy

Spotkanie towarzyskie

Social gathering

Psuć

Spoil

Dokładnie

Spot-on

Przygarbiony

Stooped

Potykac sie

Stumble

Spięty

Tense

Groźba

Threat

Chwiejny

Unsteady

Modny

Up-to-date

Wyprostowany

Upright

Oczywisty

Appatent

Nastawienie

Attitude

Materiał dowodowy

Body of evidence

Wyjaśnienie

Claryfication


Wydać się

Come across as

Przekazać

Convey

Równość

Equality

Głupota

Foolishness

Przekazać

Give away

Przenikliwy

High-pitched

Pusty

Hollow

Wywołać

Incur

Wskazywać na

Indicate

Nieszczerość

Insincerity

Zainteresowany

Involved

Błędnie cytowac

Misquote

Zasłonięty

Obscured

Nie zwrócony w terminie

Overdue

Ton

Pitch

Pionowo

Vertical

W granicach rozsądku

Within reason