• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Bút chì kim


Phải đi rất xa để mua bút chì kim

シャープペンシル

Mua


Cai nghiện mua sắm cho các cô nàng

かいます

Chụp


Phải vẽ mặt khi chụp hình

とります

Máy ghi âm


<âm tiếng anh>

テープレコーダー

Sô cô la


<âm tiếng anh>

チョコレート

Máy vi tính


<âm tiếng anh>

コンピューター

Nhà máy


Nhà máy dành cho các

こうじょう