Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to live
to reside
sakana
yaskun
house
beit
byuut
home, dwelling
manzil
manaazil
apartment
shaqqa
shuqaq
villa
fillaa
fillaat
apartment block
@imaara
@imaaraat
district, area
minTaqa
manaaTiq
old
qadiim
modern
Hadiith
quiet, calm
haadi'
crowded
muzdaHim
comfortable
muriiH
to consist (of)
takawwana (min)
yatakawwan (min)
floor (level)
Taabiq/Tawaabiq
duur/adwaar
room
ghurfa
ghuraf
bedroom
ghurfat an-nawm
living room
ghurfat al-ma@iisha
aS-Saaluun
sitting room
ghurfat al-juluus
dining room
as-sufra
office, study, desk
maktab (makaatib)
kitchen
maTbakh (maTaabikh)
bathroom
Hammaam (Hammaamaat)
garden, yard, park
Hadiiqa (Hadaa'iq)
street
shaari@/shawaari@
to rent
ista'jara
yasta'jir
rent
iijaar
furnished
mafruush
carpet
sijaada (sijaad)
curtain
sitaara (sataa'ir)
sofa
kanaba (kanab, kanabaat)
bed
sariir (asirra)
oven
furn (afraan)
refrigerator
thallaaja (thallaajaat)
table
maa'ida (mawaa'id)
Taawila (Taawilaat)
chair
kursii (karaasii)
door
baab (abwaab)
window
shubbaak (shabaabiik)
bell
jaras (ajraas)
air-conditioning
takyiif (al-hawaa')
elevator
miS@ad (maSaa@id)
reception room
ghurfat al-istiqbaal
hall/reception area
Saala
stairs, ladder
sullam
garage
garaaj (garaajaat)
swimming pool
Hammaam as-sibaaHa
furniture
athaath
to move to
intaqala ila
yantaqil ila
place
makaan (amaakin)
agency
wikaala (wikaalaat)
for sale
lil-bei@
parking space
mawqif sayyaara (mawaaqif sayyaaraat)
it is situated in (m/f)
yaqa@ fii
taqa@ fii