Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
store (2)
maHall (mahallaat)
dukkaan (dakaakiin)

مَحَلّ / مَحَلّات
دُكّان / دَكاكين
open
maftuuH

مَفْتوح
closed (2)
maqfuul
mughlaq

مَقْفول
مُغْلَق
market
suuq (aswaaq)

سوق / أسواق
shopping mall
markaz at-tasawwuq
(maraakiz at-tasawwuq)

مَرْكَز التَّسَوُّق
مَرِاكِز التَّسَوُّق
price (2)
si@r (as@aar)
thaman (athmann)

سِعر / أسعار
ثَمَن / أثْمان
cash (money)
naqd (nuquud)

نَقْد / نُقود
money, wealth
maal (amwaal)

مال / أموال
inexpensive
raxiiS

رَخِيس
expensive (indefinite/definite)
ghaliin / al-ghaalii

غالٍ/ الغالي
sale, offer
@arD (@uruuD)

عَرْض / عُروض
seller
baa'i@ (baa@ah)

بائع / باعَة
merchant
taajir (tujjaar)

تاجِر / تُجّار
bakery
maxbaz (maxaabiz)

مَخْبَز / مَخابِز
butcher
jazzaar (jazzaaruun/-iin)

جَزّار / جَزّارون
fishmonger
sammaak (sammaakuun/iin)

سَمّاك / سَمّاكون
grocery store
baqqaal (baqqaaluun/iin)

بَقّال / بَقّالون
perfume/spice seller
@aTTaar (@aTTaaruun/iin)

عَطّار / عَطّارون
tailor
xayyaaT (xayyaaTuun/iin)

خَيّاط / خَيّاطون
jeweller
Saa'igh (Suyyaagh)

صائِغ / صُيّاغ
wallet
miHfaZa (maHaafiZ)

مِحْفَظَة / مَحافِظْ
bag, case
Haqiibah (Haqaa'ib)

حَقيبة / حَقائِب
sack, bag
kiis (akyaas)

كِيس / أكْياس
copper
nuHaas

نُحاس
silver
fiDDa

فِضَّة
gold
dhahab

ذَهَبْ
leather
jild

جِلْدْ
wood
xashab

خَشَبْ
free
majjaanii

مَجّاني
gift
hadiya (hadaaya)

هَدِية / هَدايا
few, a little
qaliil

قَليل
many, much
kathiir

كَثير
account, check (total payable)
Hisaab (Hisaabaat)

حِساب / حِسابات
receipt
iiSaal (iiSaalaat)

إيصال / إيصالات
reduction, discount
taxfiid (taxfiidaat)

تَخْفيض / تَخْفيضات
to pay
dafa@
yadfa@

دَفَعَ
يَدْفَعْ
to buy
ishtara
yashtarii

اِشْتَرى
يَشْتَري
to give
a@Taa
yu@Tii

أعَطى
يُعطي
to cost
kallafa
yukallif

كَلَّفَ
يُكَلِّفْ
it is found, located (m/f)
yuujad / tuujad

يُوجَد / تُوجَد
section
qism (aqsaam)

قِسْم / أقْسام
bottle
zujaaja (zujaajaat)

زُجاجة / زُجاجات
pack, tin
@ulba (@ulab)

عُلْبة / عُلَبْ
box
Sunduuq (Sanaadiiq)

صَنْدوق / صَناديق
handbag
Haqiibat yad (Haqaa'ib yad)

حَقيبة يَد / حَقائب يَد
handmade
shughl yad

شُغل يَد
ivory
@aaj

عاج
check (bank)
shiik (shiikaat)

شيك / شيكات
traveler's checks
shiikaat siyaaHiyya

شيكات سياحيّة
credit card
biTaaqat i'timaan
biTaaqaat i'timaan

بِطاقة اِئتِمان
بِطاقات اِئتمان
guarantee
Damaan (Damaanaat)

ضَمان / ضَمانات
currency
@umla (@umlaat)

عُمْلة / عُملات
exchange (office)
(maktab) Siraafa

مكتب) صِرافة)
the change
al-baaqii

الباقي
exchange rate
si@r as-Sarf

سعِر الصَرْف
cashier
Sarraaf (Sarraafuun/iin)

صَرّاف / صَرّافون
tax
Dariiba (Daraa'ib)

ضَريبة / ضَرائِب
trader, store
matjar (mataajir)

مَتْجَر / مَتاجِر
traditional
taqliidii

تَقْليدي
natural
Tabii@ii

طَبيعي
artificial
muSTana@

مُصْطَنَع
fake
muzayyaf

مُزَيَّف
to open
fataHa
yaftaH

فَتَحَ
يَفْتَح
to close
aghlaqa / qafala
yughliq / yaqfil

َأغْلَقَ / قَفَلَ
يُغْلِق / يَقْفِل
to exchange (an item)
istabdala
yastabdil

إسْتَبْدَلَ
ِيَسْتَبْدِل
to choose
ixtaara
yaxtaar

إخْتارَ
يَخْتار
to change (money)
Sarrafa
yuSarrif

صَرَّفَ
يُصَرِّف
to agree (on a deal)
ittafaqa
yattafiq

اِتَّفَقَ
يَتَّفِق
May I help you? ("any service?")
ayy xidma?

اي خِدمة؟
How much is this?
bikam haadha?

بِكَم هذا؟
I want a suitable gift for my mother.
uriid hadiya munaasiba li'ummi.

اريد هَدية مُناسِبة لأُمّي
Is this the final price?
hal haada aaxir si@r?

هل هذاآخِر سِعر
Do you arrange shipping?
hal turattibuun ash-shaHan?

هل تُرَتِّبون الشَحن؟
When does the store close?
mata yughlaq al-maHall?

متى يُغْلَق المحلّ؟