Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
family (immediate)
usra (usar)

اسرة , اسر
family (extended)
@aa'ila (@aa'ilaat)

عائلة عائلات
relative
qariib (aqaarib)

قريب اقارب
father
ab (aabaa')

اب آباء
mother
umm (ummahaat)

اُم اُمّهات
parents
waalidaan
waalidein
brother
ax (ixwa)
sister
uxt (axawaat)
son
ibn (abnaa')
daughter
bint (banaat)
wife
zawja (zawjaat)
husband
zawj (azwaaj)
boy
walad (awlaad)
girl
bint (banaat)
paternal uncle
@amm (a@maam)
maternal uncle
xaal (axwaal)
paternal aunt
@ammah (@ammaat)
maternal aunt
xaalah (xaalaat)
grandfather
jadd (ajdaad)
grandmother
jaddah (jaddaat)
grandson
Hafiid (aHfaad)
granddaughter
Hafiidah (Hafiidaat)
nephew
ibn al-ax
ibn al-uxt
niece
bint al-ax
bint al-uxt
bride
@aruus (@araa'is)
groom
@ariis (@ursaan)
married
mutazawwij
marriage
zawaaj
divorced
muTallaq
divorce
Talaaq
single (m)
@azab (@uzzaab)
single (f)
@azbaa' (@aazibaat)
child
Tifl (aTfaal)
man
rajul (rijaal)
woman
imraa'a (nisaa')
youth
shabb (shabaab, shubbaan)
friend
Sadiiq (aSdiqaa')
to be born
wulida
yuulad
to die
maata
yamuut
to get married
tazawwaja
yatazawwaj
members of the family
afraad al-@aa'ila
fiancee (f)
xaTiiba (xaTiibaat)
fiance (m)
xaTiib (xuTabaa')
separated
munfaSil
twin
taw'am (tawaa'im)
girl, young woman
fataah (fatayaat)
boy, young man
Sabiyy (Sibyaan)
friend, owner
SaaHib (aSHaab)
adult
raashid (raashiduun, -iin)
mother-in-law
Hamaah (Hamawaat)
father-in-law
Ham (aHmaa')
cousin
ibn @amm, bint @amm, etc
adolescent
muraahiq (muraahiquun, -iin)
orphan
yatiim (aytaam)
widower
armal (araamil)
widow
armalah (araamil)
ancestors
ajdaad
to name
samma
yusammii
to be introduced (to),
to first meet
ta@arrafa (@ala)
yata@arraf (@ala)
to bring up
rabba
yurabbii
to be brought up
tarabba
yatarabba
to adopt
tabanna
yatabanna
Who is this? (m/f)
man haadha?
man haadhihi?
This is my friend, Maha.
haadhihi Sadiiqati Maha.
This is my brother, Mark.
haadha axi Mark.
Pleased to meet you.
tasharrafna.
furSa sa@iida.
I have a friend whose name is Hassan.
lii Saahib ismuhu Hassan.
@andi Saahib ismuhu Hassan.
I was born in...(place.)
wulidtu fii...
My mother was born in the year...
wulidat ummi fi sanah...
My grandfather died last year.
maat jaddi as-sanah al-maaDiyyeh.
I first met my friend Sara at school.
ta@arraftu @ala Sadiiqati Sara fi al-madrasah.