Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nukkuva äänestäjä

Jättää vaikutusmahdollisuutensa käyttämättä

Liikkuva äänestäjä

Sopivas ehdokas on tärkeämpää kuin puolueet ja aatteet.

Vaalikelpoiset

Ne jotka ovat vaaleissa äänioikeutettuja.

Kunnallisvero

Kuntalainen on velvollinen maksamaan kunnallisveroa hankkimistaan tuloista.

Luottamustehtävä

Kuntalaisen velvollisuuksiin kuuluu ottaa vastaan kunnallinen luottamustehtävä esim. johtokunnassa jos häntä siihen ehdotetaan.

Kuntien tärkein tehtävä?

Järjestää ja ylläpitää peruspalveluja kuntalaisille, jotka voidaan jakaa pakollisiin ja vapaaehtoisiin tehtäviin.

Kunnan hallinto

Kunnanvaltuusto ja sen tehtävät?

Kunnan asukkaat valitsevat kunnallisvaaleissa päätösvallan valtuutetuille. Tehtäviin kuuluu päättää mm. kunnan taloudesta ja hallinnosta.

Kunnanhallitus ja sen tehtävät?

Valtuuston jälkeen tärkein toimielin, tehtävänä on huolehtia kunnanvaltuuston tekemien päätösten toteuttamista.

Lautakunnat

Tekevät päätöksiä toimialaansa kuuluvista asioista. Luottamushenkilöitä jotka saavat kokouspalkkion muttei palkkaa.

Sukupuolikiintiö

Kumpaakin sukupuolta tulee olla vähintään 40% jäsenistä.

Nuorisovaltuusto

Ajaa nuorten etuja ja toimii oman alueensa nuorten edunvalvojana.

Milloin järjestetään kansanäänestys?

Kansanäänestys voidaan järjestää mistä tahansa kunnalle kuuluvasta asiasta, esim. kaavoituksista

Millä eri tavoin voi vaikuttaa kunnan asioihin?

Kunta-aloitteen tekeminen, sen voi tehdä kuka tahansa kuntalainen, myös alaikäinen.

Kunnan päätökseen tyytymättömällä kuntalaisella on oikeus tehdä:

Kunnallisvalitys tai oikaisuvaatimus.

Mitä valtiopäivät ovat ja kuka sen avaa?

Aika jolloin eduskunta on koolla ja toimii, tasavallan presidentti avaa valtiopäivät.

Eduskuntaryhmä

Samaan eduskuntaan kuuluvat kansanedustajat muodostavat valtiopäivien alussa oman eduskuntaryhmänsä. Kullakin eduskuntaryhmällä on oma puheenjohtaja, joka ilmaisee ryhmän virallisen kannan käsiteltävänä olevaan asiaan.

Eduskunnan puhemies

Puhemies suunnittelee eduskunnan työskentelyä, johtaa puhetta eduskunnan täysistunnoissa ja pitää yllä työrauhaa istuntosalissa.

Täysistunnot

Neljä kertaa viikossa. Täysistunnoissa keskustellaan ja äänestetään puhemiehen johdolla mm. uusista laeista.

Valiokuntatyö

Eduskunnan työtapa, jossa mm. valmistellaan lakeja ja kuullaan asiantuntioita. Ei ole yleisölle avointa. Suuri valiokunta keskittyy EU-asioihin.

Eduskunnan työskentelytavat

Täysistunnot ja valiokuntatyö

Kuka vahvistaa eduskunnan hyväksymän laen?

Tasavallan presidentti.

Lähetekeskustelu

Lain säätäminen käynnistyy lähetyskeskustrlulla, jossa kansanedustajat kertovat toiveitaan uuden lain suhteen.

Suomen yleisimmät eduskuntaryhmät (8)

Kokoomus


Keskusta


SDP


Vasemmistoliitto


Vihreät


RKP


Kristillisdemokraatit


Perussuomalaiset

Parlamentti

Yleisnimitys kansanedustuslaitokselle

Eduskunta

Suomen kansanedustuslaitoksesta käytetty nimitys

Lain säätäminen

Oppositio

Puolueet, jotka eivät ole mukana hallituksessa.

Luottamuslause

Hallitus saa eduskunnalta luottamuslauseen, kun eduskunta hyväksyy hallituksen antaman vastauksen välikysymykseen.

Välikysymys

Opposition yritys kaataa hallitus välikysymyksellä, jonka taakse tarvitaan vähintään 20


Kansanedustajaa. Hallituksen tulee vastata välikysymykseen kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen äänestetään hallituksen luottamuksesta.

Puoluekuri

Eduskuntatyöhön liittyvä toimintatapa, jolla eduskuntaryhmät sopivat ennen äänestystä yhteisestä kannasta ja äänestävät sen mukaan. Puoluekuri vaihtelee puoluekureittain.

Opposition tärkeä rooli demokratiassa?

Se arvostelee hallituksen toimia ja esittää vaihtoehtoja hallituksen linjauksille.

Hallituksen tehtävät

Hallitus käyttää yhdessä presidentin kanssa ylintä toimeenpanovaltaa eli käytännössä hallitsee maata lakien mukaan.