• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Block

Dãy nhà

Bank statement

Bản kê tài khoản

Deposit and withdrawal

Gửi và rút tiền

Checking account

Tài khoản vãng lai

Bounce a check

Từ chối ( chi trả cho chi phiếu vì tài khoản không đủ tiền)-chi phiếu bị trả lại

Check the balance

Kiểm tra thu chi

Savings account

Tài khoản tiết kiệm

Pay interest

Trả lãi

Mortgage

Thế chấp

Bank teller

Nhân viên giao dịch

Overdrawn

Adj/ rút quá số tiền gửi ở ngân hàng

Travel agency

Đại lý du lịch

Helpline

Đường dây trợ giúp

Insurance agent

Nhân viên bảo hiểm

Banker

Chủ ngân hàng

Stockbroker

Người môi giới chứng khoán

Research institute

Viện nghiên cứu

Consumer spending

Chi tiêu của người tiêu dùng

Earning projections

....dự kiến

Industrial complex

Tổ hợp công nghiệp

Manufacturing plants

Nhà máy sản xuất

Customer service representatives

Tổng đài viên, điện thoại viên

Federal law

Luật liên bang

Compliance with

N/Sự bằng lòng, chiều theo ( 1 yêu cầu..)

Regard

V ngoại/ liên quan tới