Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Symtom vid LUTS (lower urinary tract symtoms)
Tömningsproblem
*Svag urinstråle
*Startsvårigheter
*Avbruten urinstråle
*Känsla av ofullständig tömning
*Totalstopp

Lagringsproblem
*Frequency (täta blåstömningar)
*Urgency (starka urinträngningar)
*Nokturi
*Inkontinens
Behandlingsprinciper vid tömningsproblem (urinretention)
*Akut - kateterisering (vid 400-500 ml)
*Resturin - kateterisering (50-300 ml)
*Annars kateterisering endast vid UVI.
*Prostatahypertrofi kan behandlas med läkemedel som reducerar muskeltonus i urinblåsan (alfa-1-receptorantagonist).
*Intermittent självkateterisering (RIK).
*Kirurgisk behandling om urinretention orsakas av mekaniska hinder och annan behandling ej fungerar.
Behandlingsprinciper vid lagringsproblem (urininkontinens)
*Behandling av underliggande sjukdomar.
*Träning av bättenbottenmuskulaturen.
*Elektrostimulering av bäckenbottenmuskulaturen.
*Blåsträning.
*Antikolinergika eller hormonbehandling hos kvinnor.
*Kirurgisk behandling (TVT vanligt hos kvinnor).
Symtom vid prostatahyperplasi
50% får avflödeshinder för urin, retention och överflödesinkontinens.
Diagnostik vid prostatahyperplasi
*Anamnes
*Rektalpalpation för bedömning av storlek och cancersuspekta områden.
*Urinsticka
*Kreatininprov
*Tidsmiktion (>12 sek för första dl innebär risk för avflödeshinder)
*IPSS (international prostate symptom score)
*Miktionsschema (frekvens + mängd)
Behandlingsprinciper vid prostatahyperplasi
Egenvård
*Reducera intag av dryck på kvällen.
*Ta god tid på sig på toaletten.

Farmakologisk behandling
*Alfablockerare som verkar avslappnande på det glatta muskulaturen i urinrörsväggen.
*5-alfa-reduktashämmare som reducerar prostatans storlek.

Kirurgisk behandling
*1/4 med symtomgivande prostatahypertrofi.
*Transuretral prostatektomi (TUR-P) eller öppen prostatektomi.
*Uretra- eller prostatastent.
Biverkningar/konsekvenser vid radikal prostatektomi
*70% erektil dysfunktion. LM som viagra (sildafenil) eller inj. av prostaglandin.
*30% nedsatt livskvalitet pga urinläckage.
*10% uretrastriktur (förträngning).
Postoperativa omv. åtgärder efter TUR-P och radikal prostatektomi
*Observera tidiga tecken på komplikationer som smärta, svullnad, blödning, puls och BT, vattenintoxikation (elektrolytmätning).
*Kateterisering (ej överbelasta).
*Sköta genomspolningen.
*Utesluta full blåsa och blåstamponad vid blåskramp, spasmolytikum.
*Kontrollera förhuden vid kvarkateter (undvika parafimos).
*Hjälpa patienten etablera goda egenvårdsrutiner.
*Ge information om problem som kan uppkomma t.ex. brunaktig färg på urinen och övergående problem med blåstömning, risk för akut urinretention pga koagel, inga större ansträngningar de första veckorna.
Symtom vid tesikeltortion
*Plötslig och svår ensidig testikulär smärta.
*Svullnad, rodnad, ömhet.
*Tilltagande och intermittenta smärtor.
*Illamående och kräkningar.
Behandling av testikeltortion
*Kirurgi - exploration av skrotum då testikeln detorkveras (vrids tillbaka).
*Utifrån färg och konsistens bedömer man viabilitet och ev. orkidektomi (avlägsnande av testikel).
*Testikelfästning.
Kliniska tecken på prostatit
*Akut prostatit - buksmärtor, vattenkastningsbesvär, hög feber, påverkat allmäntillstånd, ömmande prostata.
*Kronisk bakteriell prostatit - diffusa symtom med smärtor i bäckenbotten och rygg, vattenkastningsbesvär, smärtor och obehag för underlivet och samlivsproblem.
Symtom njursten
*Snabbt insjuknande.
*Kraftiga smärtor över ena rygghalvan.
*Kallsvettningar, blekhet, smärtpåverkan.
*Svårt att sitta stilla.
*Illamående.
*Hematuri.
Patofysiologi njursten
*Stenar i urinvägarna ger få symtom innan de rör sig och skapar irritation eller sätter sig fast och blockerar avflödet av urin.
*Akuta smärtor i ena sidan av ryggen/buken pga två urinledare.
*Sympaticus aktiveras pga stark smärta.
*Stenen kan ge upphov till infektion - temp. ökar.
*Stenen kan orsaka blödningar i urinen.
ESWL
*Stenkrossning.
*Stötvågor (kraftiga ljudvågor) riktas mot stenen från utsidan av kroppen.
*Stenen sprängs och pulveriseras, gruset passerar med urinen.
*Lugnande läkemedel, i öppenvården.
*Komplikationer som pyelonefrit och blödning kan uppstå om allt grus inte spolas ut. Uppföljning.
Kliniska tecken på cystit och pyelonefrit
Cystit
*Täta blåstömningar
*Starka trängningar
*Smärtsam blåstömning
*Konstanta lokala besvär som tryck eller obehag över symfysen.
*Hematuri, leukocyter.

Pyelonefrit
*Nedsatt allmäntillstånd
*Hög feber
*Orkeslöshet
*Frossa
*Ryggsmärtor (dunköm)
*Illamående och kräkningar
*Bakteriuri, leukocyter, hematuri, nitrit.
Kreatinin i plasma
*Mätning av glomerulusfiltrationen.
*Kreatinin utsöndras vid njurarnas filtration.
*Lägre filtration = mer kreatinin.
Cystatin C
*Protein som finns i alla kroppens celler.
*Utsöndras konstant till ECV.
*Elimineras via njurarna.
*Mäter njurfunktionen.
Cr-EDTA
*Beräkning av glomerulus filtrationshastighet (GFR).
*Liten mängd Cr-EDTA injiceras IV och venprover tar några timmar senare.
*Beräkning av hur snabbt och effektivt glomerulus kan filtrera blodet från substansen.
Kreatininclearance
*Mäter glomerulusfiltrationen genom bestämning av kreatininhalt i både serum och dygnsmängd urin.
Blodets ureahalt
*Slutprodukten vid proteinnedbrytningen.
*Utsöndras via njurarna.
*Ansamlas i blodet vid nedsatt glomerulusfiltration.
*Höga värden indikerar njursvikt och uremi.
Destrusitol/tolterodin antikolinergika som används vid urininkontinens verkningsmekanism
*Blockerar perifera muskarinreceptorer.
*Förhindrar att acetylkolin binder till muskarinreceptorer och initierar sammandragning av musklerna i blåsans vägg.
*Ett större fyllningstryck tolereras innan blåstömning inleds.
Biverkningar av tolterodin/antikolinergika
*Muntorrhet
*Förstoppning
*Torra ögon
LM för behandling av prostatahypertrofi
*Alfablockerare (alfa-1-adrenerga antagonister)
*5-alfa-reduktashämmare
Vanliga substanser vid LM-behandling av erektil dysfunktion
*Sildenafil (viagra)
*Tadalafil (adcirca, cialis)
*Vardenafil (levitra)
Vilka bör inte använda sig av fosfodiesterashämmare (mot erektil dysfunktion)?
*Personer som använder nitrater.
*Kan ge ökad kärlvidgning och dramatisk sänkning av BT.
Verkningsmekanism Voltaren/diklofenak som kan användas vid njurstensanfall
*NSAID
*Dämpar smärta från inflammerad vävnad.
*Reducerar syntesen av prostaglandiner som sensibiliserar smärtreceptorer genom hämning av COX-2.
Behandling av njursvikt
*Vätskebehandling och medicinering med diuretika (viktigt med urinmätning).
*Dialys (pga elektrolyter, acidos, katabolism).
*Korrigering av ev. hyperkalemi med LM som resonium som binder till tarminnehållets kaliumjoner och avlägsnas via feces.