Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I konkurrentanalysen, vad undersöker man hos identifierade konkurrenter?
- Strategier
- mål
- styrkor
- svagheter
- förväntade reaktionsmönster
Vilket segmenteringskriterium förknippar du framförallt med befolkningsstruktur?
Demografiskt
Abraham Mazlow beskriver en behovstrappa. Vad är det?
Att människor stegvis har har olika typer av behov
Varför gör man en SWOT-analys?
För att studera vilka inre och yttre styrkor, svagheter, möjligheter och hot ett företag står inför
Hur borde priset på en produkt sättas enligt varumärkesteorin?
Lika med värdet, eftersom om man överstiger detta förlorar man kunder och om man sätter det lägre så övertalar man kunden att varans värde är lägre och man ger bort intäkter
Ge exempel på vad som karakteriserar en tjänst?
- Immateriell
- aktivitet
- samtidig konsumtion/produktion
- delvis kunddeltagande
Man kan ha olika utgångspunkter när man studerar en marknad. Vad innebär det att man ser marknad som en "svart låda"?
- U (undersökaren) ej mål att känna kunderna på ett verklighetsnära och fullständigt sätt,
- U studerar hur oberoende variabel påverkar en beroende variabel
- U föreslår ofta en marknadsföringsmix av åtgärder för att påverka en definierat kundsegment
Hur kan Makroomvärlden definieras?
Företagets indirekta och övergripande miljö med relativt anonyma intressenter där företaget har liten påverkansmöjlighet.
Geografiska, demografiska, naturkrafter, politiskt, teknologiskt, kultur, ekonomiska (kan påverka)
Hur kan ett turistföretags mikroomvärld definieras?
Företagets direkta och närliggande miljö med kända intressenter, där företaget har relativt stor påverkansmöjlighet.
= Kunder, leverantörer, finansiärer, distributörer
Om du var rådgivare till ett stort turistföretag, hur skulle du på ett konstruktivt sätt hantera IKT-utvecklingen(information-kommunikation-teknik)?
Utnyttja utvecklingen och anpassa strategier efter den. Fördelen med IKT, är att man når ut till allt fler kunder, man sparar tid och pengar. Tex genomföra marknadsundersökningar för att lära känna sina marknaders behov och krav. Även titta på konkurrenterna och vad de erbjuder, för att kunna erbjuda något bättre.
Om du var rådgivare för ett turistföretag, vilka 4 företagsstrategier skulle du använda i och med IKT-utvecklingen?
-Segmentering, man delar in marknaden utifrån likheter/olikheter inom tex demografi, psykografi, beteendemässiga faktorer, geografi. Marknaden blir begriplig & hanterlig.
-Positionering, kartlägger konkurrensbilden genom kundens image av en produkt/tjänst. En jämförelse gjord av kunden till företagens fördel.
-Marknadsinriktning, tittar på kundens behov och producerar produkter utefter dessa.
-USP(Unique selling point) erbjuder något konkurrenterna inte erbjuder. Något unikt som ger mervärde.
Ge exempel på vilka aktörer ett researrangörsföretag kan utveckla nätverksrelationer med och vilken funktion relationen har för researrangörsföretaget?
-Återförsäljare:(resebyråer) då kan företaget sälja direkt till återförsäljare, så dom kan inkludera produkten/tjänsten i sin försäljning till kunder.
-Kunder: Viktig relation som hjälper företaget att förbättras och utvecklas.
-Massmedia(tv & radio): Marknadsföringskategorin och ser till att företaget syns ute på marknaden. Viktigt med bra relation.
-Paroducent/leverantör: relationen bidrar till interaktiv kommunikation som kan gynna produktionen av produkter och därmed kvaliteten på dessa produkter.
Affärs- och marknadsplaner är vanligt förekommande, varför använder man sig av dessa?
- Finansiering
- Samordning av resurser
- Prioritering: lång/kort sikt, kreativitet/styrning, generalist/specialistkunskap
Vilka delar ska belysas i en nulägesbeskrivning?
- Kunderna
- Marknaden
- Distributionen
- Organisationen
- Utbud/möjligheterna
- Konkurrenterna
Hur kan makroomgivningen se ut och påverkas för ett researrangörsföretag?
Svårare att ha kontroll över makroomvärlden, den påverkas av bland annat.
- Miljöfaktorer: Miljökatastrofer bidrar till osäkerhet och i värsta fall död. Turister reser mindre(oftast).
- Demografiska faktorer: Förändringar i befolkningsstrukturen, folk gifter sig, barn osv.
Förklara hur företaget Vings makroomvärld kan påverkas av ekonomi och politiska faktorer?
- Ekonomiska faktorer: Förändringar i ekonomin påverkar människors resmönster, tex om dom tjänar mer/mindre. Påverkar företagets omsättning.
- Politiska faktorer: om det blir osäker politisk situation kan resandet minska
Vad är ett "sms" och vad är nyttan med ett sådant?
SMS är ett angreppssätt, som är vanligt inom tjänstesektorn. Det handlar om samordnad styrning och ledning av ett antal tjänster. Nyttan är att den kan visa företaget vad som är lönsamt, vad som bidrar till framgång inom själva företaget och vad som kan utvecklas.
Vilka 5 element/beståndsdelar bör enligt Normann ingå i ett SMS-system?
1. Marknadssegmentet
2. Servicekonceptet
3. Serviceleveranssystemet
4. Image
5. Kultur & Filosofi
Förklara vad marknadssegmentet är?
Handlar om själva marknaden som företaget jobbar med. Vad ett sms kan göra för ett företag är att klargöra marknaden och dess behov. Men delar upp marknaden (alltså kunder) efter tex klippning, färgning & styling. På detta sätt vet kunder vad som erbjuds och företaget kan tillfredsställa kundernas behov mer effektivt.
Förklara vad image är?
Informationsverktyg som påverkar ledning och personal. Här kan man inkludera mål och visioner över hur företaget ska uppfattas. På detta sätt kan man få personalen att arbeta efter samma mål.
Förklara servicekonceptet?
Hänger ihop med marknadssegmentet, detta är de tjänster som ett företag erbjuder. Vilket i en hårfrisörsalongs fall är klippning och färgning.
Förklara serviceleveranssystemet?
Olika distributionskanaler, hur man kan få sitt företag att synas för omvärlden. Att föra fram tjänsten till kunden och effektivt genomföra den.
Tv, lokaltidningar.
Förklara innebörden av kultur och filosofi i "SMS"?
Här kan man inkludera principer och regler. Något av en mall för hur jobbet på "frisörsalongen" ska ske. Detta bidrar nu kvaliteten på tjänsterna de utför, ställer även krav på personalen
Vad kan ett tjänstepaket bestå av?
Både kärntjänster och perifera tjänster, där ett tjänsteföretag kan konkurrera både med kärntjänster och perifera tjänster.
Hur kan mikroomvärlden definieras?
Företagets direkta och närliggande miljö med kända intressenter där företaget har större påverkansmöjligheter.
Vilket segmenteringskriterium förknippar du framförallt med befolkningsstruktur?
Demografiskt
Varför ska man upprätta en marknadsplan?
- Finansiering
- Samordning
- Resurser
- prioritering mellan lång/kort
- specialist/generalistkunskap
- kreativitet/styrning
Vad karaktäriseras en entreprenör av?
Förändring och förnyelse i företagandet
Vad menas med en vision?
Beslutad målbild som företaget strävar att uppnå
Hur kan en undersökning av en hel turismmarknad planeras?
Man studerar en oberoende variabel (tex priset) och hur det påverkar en beroende variabel (tex efterfrågan på hotellrum) .
Vad innebär Svarta-lådan principen?
Att bara studera några få variabler på avstånd
Ge exempel på några segmenteringsvariabler?
- Geografiska (land, stad)
- Demografiska (ålder, inkomst)
- Psykografiska (livsstil, socialklass)
- Beteende (ny kund, gammal, stamkund)
Förklara marknadspositionering?
Vart företaget anses ligga på marknaden i förhållande till konkurrenterna. Tex, H&Ms samarbete med designers vill verka exklusiva, men vi har fortf vår bild av företaget.
Vad är poängen med prissättningsmetoderna "marknadspenetration" och "marknadsskumning"?
- Marknadspenetration innebär att ett företag satsar hårt på en delmarknad genom att sänka priserna åtminstone tillfälligt för att öka försäljningsvolymen.
- Marknadsskumning innebär att företaget tar ett högt pris som möjligt på en marknad.
Beskriv de fyra olika konkurrensnivåerna?
Märkeskonkurrens - konkurrenter = alla som erbjuder liknande produkter till samma kunder för likartade priser.
Branschkonkurrens - konkurrenter = alla som levererar samma typ av produkt.
Formkonkurrens - konkurrenter = alla som leverar produkter som utför samma tjänst/fuktion. (alla som säljer transport och logi)
Generisk konkurrens - alla som slåss om en plats i kundens plånbok.
Vilka är de fyra p:na i McCarthys marketing mix? Vilka är de andra 4 det kan utökas med?
* Produkt
* Pris
* Plats
* Promotion
Kan utökas med:
* People
* Process
* Physical evidence
* Productivity and quality