Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
an chóisir
party
an bhainis
wedding
Lá breithe sona duit
happy birthday
an cheolchoirm
concert
an scannán
film
an phictiúrlann
cinema
an dráma
play
an taispeántas
exibition
cúig nóiméad
five minutes
deich nóiméad
ten minutes
Feicfidh mé thú i gceann fiche nóiméad
i'll see you in twenty minutes
cúig nóiméad is fiche
twenty-five minutes
uair an chloig
an hour
inniu
today
anocht
tonight
amárach
tomorrow
san oíche amárach
tomorrow night
(san) oíche Dé Sathairn
on saturday night
an tseachtain sei chugainn
next week
ag deireadh ne míosa
at the of the month
Cad atá ar siúl agat anocht?
what are you doing tonight?
Ar mhaith leat teacht le haghaidh dinnéir liom?
would you like to come to dinner with me?
Cogar, an bhfuil tú saor anocht?
listen, are you free tonight?
Tá mé faoi bhrú an-mhór faoi láthair
i'm under a lot of pressure at the moment
Caithfidh mise imeacht mó beidh mé deireanach.
i have to go or i'll be late
Caithfidh mé éirí go moch ar maidin
i have to be up early in the morning
Beith mé ag obair déanach
i'll be working late
Beith mé ag bualadh le roinnt cairde
i'm meeting some friends
Ba bhreá liom pionta anois
i'd love a pint now
Cén t-am a bhuailfidh mé leat?
what time will i meet you?