• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvað er Þroskasálfræði?

Þroskasálfræði er sú fræðigrein sem leitast við að skýra þær breytingar sem verða á huga, heila og hátterni samfara aldri

Breytingar á þroska má leita til...?

líffræðilegra þátta (eins og erfða),
líffræðilegs þroska (bæði háður erfðum og næringu),
sálfræðilegra þátta (til dæmis greindar og tilfinninga)
umhverfisþátta.

Hver eru helstu aldurskeið mannsins?

Fósturskeið (frá frjóvgun til fæðingar)


Frumbernska (fyrstu 2 árin)


Forskólaaldur (2-5 ára)


Miðbernska (6-12 ára)


Unglingsár (frá gelgjuskeiði-flutt að heiman)


Manndómsár (20-40 ára)


Miður aldur (40-65 ára)


Elliár (65 ára og upp)

Hvernig var uppeldi barna áður fyrr?

Mikið um að börn væru send í fóstur


Mikil vinnuharka


Refsingar notaðar


Fá börn fengu góða menntun

Hvaða áheyrslur lagði John Watson á Þroskasálfræði?

John Watson lagði áherslu á mikilvægi umhverfis fyrir þroska

Hvaða kenningu kom Jean Piaget með?

Jean Piaget kom fram með kenningu um vitsmunaþroska (1920)

Hvaða kenningu kom John Bowlby með?

John Bowlby kom fram með Móðurafrækslukenningu

Hvað er þroskun?

Breytingar í fari manns/lífveru yfir æviskeiðið.

Hvað er þróun?

Breytingar á tegundunni í tímans rás

Útskýrðu Jafnan- eða Stigbundnan þroska.

Jafn þroski virkar þannig að við þroskumst hægt og jafnt eins og krossfiskur. Hann breytist ekki neitt í útliti heldur bara stækkar með tímanum.
Stigbundin þroski virkar þannig að við þroskumst í eins konar kippum t.d. hæðar og kynþroska.

Hvað er Næmisskeið?

Næmisskeið er ákveðið tímabil þar sem áhrif tiltekinna umhverfisþátta eru í hámarki.

Hvað er Hættuskeið?

Hættuskeið er það tímabil þar sem lífveran er móttækileg fyrir tilteknum umhverfisáhrifum sem hún lærir annars ekki að svara.

Á hvaða aldri er maður næmastur til að mynda geðtengls við foreldra sína?

6-18 mánaða

Til hvaða aldurs er máltaka best?

12 ára

Hvað er Morkun?

Morkun er sú tilhneiging ungviðis til að elta fyrsta hlutinn sem það sér á hreyfingu eftir klakningu.

Hvernig hafa erfðir og umhverfi áhrif á Þroska okkar?

Allt þetta byggist á Reynsluhyggju (umhverfið hefur úrslita áhrif á þroska) og Erfðahyggju (erfðaeiginleikar skipta mestu máli fyrir þroska)

Á hvaða kenningum byggist stigbundinn þroski?

Kenning Piaget um vitsmunaþroska


Kenning Freuds um persónuleikaþroska Kenningar um máltöku og hreyfiþroska

Hvernig rannsökum við einstaklingsmun?

Sálfræðilegpróf, t.d. greindarpróf

Hvar eiga rætur Þroskasálfræðinnar sér stað?

Heimspekilegar hugmyndir þeirrra Locke og Rousseau


Barnadagbækur Tiedmann, Preyer og


Darwins


Kenningar Darwins um einstaklingamunur og aðlögunað umhverfinu

Hvernig hafði James Mark Baldwin áhrif á Þroskasálfræði?

Hugur barnsins þroskast í gegnum ákveðin stig (sem eiga sér hliðstæðu í þróun tegundarinnar)

Hvernig hafði G.Stanley Hall áhrif á Þroskasálfræði?

Áhugi á hagnýtingu sálfræðinnar: tengsl milli persónuleika barna og aðlögunar vanda


hvernig umhverfið og félagslegar aðstæður hafa áhrif á getu manna til að koma sér áfram í lífinu

Hvernig hafði Alfred Binet áhrif á Þroskasálfræði?

Fyrsta greindarprófið, 1905


Rannsóknir á vitsmunum og minni barna?

Hvernig hafði Sigmund Freud áhrif á Þroskasálfræði?

Fyrstu árin móta þroskann


Bernskuóminni


Áhersla á þroskasögu einstaklingsinsHver er stærsti óvissuþáttur Þroskasálfræðinnar?

Tíminn:


Samsláttarbreytur– breytur sem eru ekki undir stjórn rannsakanda t.d. sögulegur tími, það á hvaða öld þú ert fæddur getur haft að einhverju leyti áhrif á þroska þinn


Fleira en bara aldur sem hefur áhrif á þroskann

Hvað er og hverjir eru megin kostir og gallar Langtímasniðs?

Sami hópur einstaklinga rannsakaður oft á tilteknu tímabili


Kostir:


Raunverulegar mælikúrfur - sýnir þroskaferil einstaklings.


Sýnir hvort tilteknir eiginleikar haldist stöðugir. Sýnir áhrif tiltekinna atburða


Gallar:


Sögulegur tími – eru breytingar á umhverfi eða hækkandi aldur mestu áhrifaþættirnir?


Þjálfunaráhrif – þátttakendur æfast íprófunum


Afföll þátttakenda


Mikill kostnaður


Langur tími, hætta á að niðurstöðurúreldist áður en þær liggja fyrir


Skipti á rannsóknarmönnum?

Hvað er og hverjir eru megin kostir og gallar Þverskurðarsniðs?Þátttakendur á ólíkum aldri eru rannsakaðir samtímis.


Kostir:


Fljótlegt


Lítill kostnaður


Lítil afföll þátttakenda


Engin þjálfunaráhrif


Gallar:


Sýnir ekki þroskaferli einstaklings, þar með ekki stöðugleika eða áhrif atburða


Sýnir bara meðaltöl hegðunar


Aldurshópaáhrif – mismunandi fæðingarár

Segðu frá tilraun Termans.

Byrjaði að fylgja eftir og rannsaka 1528 börn, (671 stúlka og 857 drengir)


Öll með greindarvísitölu yfir 135


Gríðarlega fjölbreyttar niðurstöður en í megindráttum vegnaði þessu fólki ágætlega í lífinu, í einkalífi og starfi.

Hver var aðferðafræðilegur vandi Termanns með tilraunina?

Skipti á rannsóknarmönnum -Terman lést 1956 Afföll þátttakenda


1979 voru 40% dottnir út Úrvinnsluvandi Gríðarlegt magn upplýsinga


Sögulegur tími – sérstök reynsla þessarar kynslóðar, t.d. mikil kreppa og heimsstyrjöld

Hverjir eru helstu kostirnir við að gera tilraun?

Hægt að leiða líkur að orsakasambandi milli frumbreytu og fylgibreytu


Hlutlæg aðferð, tilraunamaðurinn hefur mikla stjórn á aðstæðum


Hægt að endurtaka og sannreyna þar sem rannsóknarþættir eru vel skilgreindir og mælanlegir

Hverjir eru helstu gallar tilrauna?

Aldrei hægt að hafa fulla stjórn á öllum breytum Vistfræðilegt réttmæti, tilrauna aðstæður eru oftast ólíkar raunverulegum aðstæðum Rannsóknarhrif – fólk breytir hegðun sinni þegar það veit að það er verið að rannsaka það Siðferðileg álitamál

Hverjar eru helstu siðareglur Þroskasálfræðinnar?

Nota skal óskaðlegar aðferðir við rannsóknir


Upplýst samþykki


Nafnleynd og trúnaður


Ef efni rannsóknar er dulið skal upplýsaþátttakendur að fullu síðar


Vönduð meðferð niðurstaðna

Hverjar eru helstu aðferðirnar við gagnasöfnun?

Beinar athuganir


Klínískar rannsóknir


Tilraunir

Hverjar eru tvær algengustu skyldleikarannsóknirnar?

Tvíburarannsóknir (Eineggja og tvíeggja tvíburar bornirsaman).


Fósturrannsóknir (Athuguð börn sem ólust upp hjá öðrum en kynforeldrum sínum).

Segðu frá Minnesota-rannsókninni á eineggja tvíburum.Allt frá árinu 1979 fór fram í Minnesota-háksólanum rannsókn með langtímasniði á 20 tvíburapörum sem hafa alist upp hvor í sínu lagi. Einnig voru notaðir tvíeggja tvíburar til samanburðar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þannig að mikill líkindi er að finna á eineggja tvíburu sem höfðu alist upp í sitthvoru lagi. Aðal rannsóknar maður rannsóknarinnar hét Thomas Bouchard. Þessar niðurstöður gleðjuðu ekki Thomas þar sem kom í ljós að erfðir skipta nánast jafn miklu máli með þroska barna og umhverfi.

Segðu frá Colorado-rannsókninni á fósturbörnum og líkindi þeirra við líffræðilegu foreldra þeirra.

Robert Plomin, einn virtasti atferliserfðafræðingur samtímans gerði rannsóknina. Niðurstöðurna sýna að mikið fylgni á milli GV barna og kynforeldra eykst með aldrinum og gildir þá einu hvort börnin alast upp með kynforeldrum sínum eða ekki. Fylgni við fósturforeldra er engin framan af en eykst örlítið milli 15-16 ára aldurs.

Hvað eru viðbrigðin(heft) og óviðbrigðin(óheft) börn?

Heft: Börn sem eru í miklum vandræðum með kvíða og félagslega hluti. Lokuð börn


Óheft: Börn sem eiga í litlum vandræðum með kvíða og félagslega hluti. Opin börn