Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Övriga DM-lm förutom insulin och metformin?

sulfonureider


Metglitinider, verkar typ som SU.


alfa-glukosidashämmare (akarbos)


PPD4-hämmare


GLP-1- agonist


Tiazolidindioner (glitazoner

Hur verkar sulfonureider?

ökar frisättning av insulin genom stim avbetaceller . (glipizid, glibenklamid)

vad är metabola syndromet?

hypertoni


bukfetma


DM2/ nedsatt glukos-tolerans


dyslipidemi