Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Leavitt

Teknologi, Opgaver, Struktur, Aktør

Frankel (2012b)

Genstandsgørelse af organisationer


1. Afgrænse


2. Specificere


3. Udpege indikatorer

Taylor

Scientific Management


The Art of Shoveling


Soldering

Frankel

Koblinger mellem arbejdsprocesser


1. Serielt/komplekst


2. Løst/fast

Spear & Bowen

LEAN-Toyota


1. Forandringer sker på laveste niveau


2. Specificerede arbejdsgange

Schmidt (2012a)

4 Relationer:


1. Arbejdsorganisering


2. Samarbejdsrelationer


3. Kontraktlige relationer


4. Tilegnelsesrelationer

Frankel & Schmidt (2013)

Argumenationsanalyse


1. Påstand


2. Belæg


3. Hjemmel

Gulick (1937)

Opdeling af organisation i


1. Formål


2. Proces


3. Kundegruppe


4. Geografisk placering

Simon (1946)

Kritik af Gulick


1. Uklare begreber


2. Kritiserer belæg


3. Modstridende principper

Barnard (1938)

Formel / Uformel organisation
Intern ligevægt:


Vilje til at bidrage, fælles formål og kommunikation
Ekstern ligevægt:


Effektivitet og efficiensBaritz (1960)

Hawthorne-eksperimenterne


Konklusion: Mere en blot formel organisation. Der er også en uformel

Roethlisberger & Dickson (1939)

Social organisation


1. Formel - Interaktioner, der er formet af regler


2. Uformel - Alt andet

Mintzberg (1980)

1. Åbne og lukkede organisationer


2. Opdeling i 5


3. Koordineringsmekanismer


4. Situationsfaktorer


5. Designparametre

Schein (1993, 2010)

1. Artefakter, Skueværdier og grundlæggende antagelser.


2. Leder styrer kulturen


3. 7 dimensioner af grundlæggende antagelser