Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/82

Click to flip

82 Cards in this Set

 • Front
 • Back
PMS 2 liver Qi stag
chai hu shu gan san or xiao yao sanexcess heat qing jing san or long dan xie gan san
PMS 2 liver qi stag w phlegm
ban xia hou po tang or xiao yao san

PMS 2 H/Sp Qi and Blood xu

gui pi tang

PMS 2 Liv/K Yin xu

yi guan jiao or zhi bai di huang wan

PMS 2 Blood stag

xue fu zhu yu tang
early menses 2 Sp Qi xu
bu zhong yi qi tang
early menses 2 Liv Qi Stag w blood heat
qing re gu jing tang or jiao wei xiao yao san

early menses 2 Empty Heat

liang di tang or gu jing wan

early menses 2 Blood Stag

tao hong si wu tang or si wu tang w shi xiao san
delayed menses 2 Blood xu
si wu tang or gui pi tang

delayed menses 2 yang xu

you gui wan or wen shen tiao qi tang or jin gui shen qi tang

delayed menses 2 yin xu

jiao jian yi yin jian or zou gui wan or liu wei di huang wan

delayed menses 2 cold accum

wen jing tang

delayed menses 2 qi stag

chai hu shu gan san or xiao yao wan

delayed menses 2 phlegm

er chen tang w si wu tang
dysmenorrhea 2 Qi stag
chai hu shu gan tang or xiao yao san
dysmenorrhea 2 blood stag
ge xia zhu yu tang or hou lou xiao ling dan or tao hong si wu tang

dysmenorrhea 2 cold damp stag

shao fu zhu yu tang or wen jing tang
dysmenorrhea 2 int cold yang xu
wen jing tang or dang gui si ni tang

dysmenorrhea 2 damp heat

qing re tiao xue tang or long dan xie gan tang
dysmenorrhea 2 qi and blood xu
sheng yu tang or shi quan da bu tang
dysmenorrhea 2 K/Liv yin xu
tiao gan tang or bu gan tang or yi guan jiao
irreg menses 2 K yang xu
you gui wan or jin gui shen qi wan
irreg menses 2 K yin xu
zou gui wan or liu wei di huang wan
irreg menses 2 K Qi xu
gui shen tang or shou tai wan
irreg menses 2 Liv qi stag
ding jing tang or xiao yao san or yi guan jian
irreg menses 2 Sp qi xu
bu zhong yi qi tang or shen ling bai zhu san

amen 2 K Qi xu

shou tai wan
amen 2 Liv/K xu
gui shen wan
amen 2 Qi/Blood xu
ren shen yang ying tang or shi quan da bu tan
amen 2 Yin/blood xu w empty heat
jiao jian yi yin jian or zhi bai di huang wan
amen 2 Qi/blood stag
xue fu zhu yu tang or ge xia zhu yu tang
amen 2 Damp Phlegm
cang fu dao tan wan or wen dan tang
infertility 2 K yang xu
gui shen tang or yu lin zhu or you gui wan
infertility 2 K yin xu
zhi bai di huang wan or zou gui wan
infertility 2 Qi/Blood xu
yu lin zhu w gui pi tang
infertility 2 Liv Qi stag
kai yu zhong yu tang or jiao wei xiao yao san
infertility 2 blood stag
ge xia zhu yu tang
infertility 2 Damp Phlegm
cang fu dao tan wan or shen ling bai zhu san
miscarriage 2 K xu
shou tai wan
miscarriage 2 Qi/blood xu
tai yuan yin
miscarriage 2 XS blood heat
bao yin jian
miscarriage 2 empty heat
er zhi wan w shou tai wan
miscarriage 2 blood stag
shen yu tang or gui zhi fu ling wan
morning sickness 2 St Qi Xu
xiang sha liu jun zi tang
morning sickness 2 St yin xu
mai men dong tang
morning sickness 2 Liv Qi stag attacking St
ban xia hou po tang combined w zou jin wan or su ye huang lian tang combined w ju pi zhu ru tang
morning sickness 2 Phlegm
er chen tang or wen dan tang
insufficient lactation 2 Qi/blood xu
tong ru dan
insufficient lactation 2 Liv Qi Stag
xia ru yong quan tang
insufficient lactation 2 Phlegm
lou lu san or wen dan tang
Beng Lou 2 Empty heat
bao yin jian or zhi bai di huang wan
Beng Lou 2 blood heat
qing re gu jing tang or jia wei xiao yao san
Beng Lou 2 blood stag
si wu tang w si xiao san
Beng Lou 2 Sp Qi xu
bu zhong yi qi tang or gu ben zhi beng tang
menopause 2 K Yin xu
zou gui wan or zhi bai di huang wan or huang lian e jiao tang or tian wan bu xin dan
menopause 2 K yang xu
you gui wan or jin gui shen qi wan
menopause 2 K yin/yang xu
er xian tang or jin gui shen qi wan
menopause 2 Qi/blood stag(complication)
xue fu zhu yu tang or xiao yao san
menopause 2 Phlegm (complication)
cang fu dao tan wan or shen ling bai zhu san
leukorrhagia 2 Sp Qi xu
wan dai tang or shen ling bai zhu san
leukorrhagia 2 K yang xu
lu jiao tu si zi wan or you gui wan or jin gui shen qi wan
leukorrhagia 2 K yin xu
zhi bai di huang wan
leukorrhagia 2 damp heat
long dan xie gan tang or zhi dai fang
leukorrhagia 2 DH/toxic heat
yin jia wan or bei xie shen shi tan or wu wei xiao du yin
uterine prolapse 2 Sp Qi xu
bu zhong yi qi tang
uterine prolapse 2 K Qi Xu
da bu yuan jian
zheng jia 2 Liv Qi Stag
xiang leng wan
zheng jia 2 Blood Stag
gui zhi fu ling wan or ge xia zhu yu tang or xue fu zhu yu tang
zheng jia 2 Toxic Heat
yin jiao wan or wu wei xiao du yin
zheng jia 2 Phlegm
jia wei dao tan tang pr wen dan tang
zheng jia 2 Qi/blood xu
shi quan da bu tang or gui pi tang

points for hot flashes and night sweats

H 5, LI4, DU 14, SJ 5, LI 11, SI 6, K 7
important formula for panic attacks
gui zhi jia long gu mu li
crying baby 1 yr old not sleeping thru night1 week ying and wei not in harmonynerve irritation (irritability, nervousness, anxiety,fear) what formula?
gui zhi jia long gu mu li tang

Lyme disease brain fog from brain inflammation, damp toxin

wu mei wan

common herb in all these formulas: yu ping feng san, shi quan da but tang, bu zhong yi qi tang, xiao jian zhong tang, huang qi jian zhong tang

huang qi

chronic slow healing ulcer in diabetic w edematous legs - good results 70% healed 1 month
topical yunan bai yao san qi powder used when no yunan bai yao ran out internal: shi quan da but tang 12 gm/day (huang qi key ingred)

kidney qi def - what formula?


amenorrhea

shou tai wan (fetus longevity)indic

Liver and Kidney xu (amen) what formula?

Gui shen wan (restore the kidney)indic

qi and blood xu amen - what formula

ren shen yang ying tang or shi quan da bu tang indic

yin and blood xu w empty heat amen what formula

jiao jian yi yin jian or zhi bai di huang wan